ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 12.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на дванадесети април                             две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 323 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – БСКД“Анхиалски солници“, редовно призован, се явява управителя Г. и  адвокат А., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – кмета на Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат А., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

  Производството е образувано по жалба на БСКД“Анхиалски солници“ против изричен отказ на кмета на Община Поморие с рег.№ТСУ 1443# 3/14.11.2016г., с който се отказва да се издаде копие от плана на гр.Анхиало за кв.25 от 1909г.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото преписка, ведно с доказателства под опис, ведно със становище.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заявление от кооперация БСКД „Анхиалски солници” гр.Поморие, ведно с доказателства под опис.

 

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКА А.: Поддържаме жалбата. Да се приемат представените с жалбата и допълнително представени под опис писмени доказателства. Изразяваме становище по искането на ответника, че жалбата е просрочена и заявявам, че същата не е просрочена, за което също сме представили доказателства.  Кооперацията се е запознала със заповедта на областен управител след като е изпратена покана и управителят е посетил Областната управа и е получил срещу подпис оспорваната заповед.

 

АДВОКАТ А.: Представям Ви допълнително становище, където  по хронология посочвам фактическата обстановка как се е стигнало до това.

Моля да изискате от областен управител на Област Бургас съответно цялостната преписка по постановяване на посечената заповед, последна. По точно искаме от преписката доказателствата относно начина на връчване и кога е връчена на жалбоподателя заповедта.

Оспорваме жалбата, като поддържаме изложеното в становището си по отношение на основателността и.

Моля да ми предоставите възможност  да се запозная с  представените малко преди съдебно заседание доказателства от жалбоподателя и да изразя становище по тях. Считам, че са представени отново избирателни решения на съдебни актове и е било неизвестно на съда, доколко е допустимо да се представлява  кооперацията от тези лица, и  дори и да има уважени искове, сме представили информация, че кооперацията не е възстановена. Относно връчването, знам, че лицето е търсено многократно на адреса, но не е открито и може  умишлено подписа да е положен в по-късен етап.

 

АДВОКАТ А.: Опитва се отново да се наложи въпросът за нашата активна легитимация, която  съществува като възстановена и в тази връзка са решенията. Този въпрос не следва да се изследва в настоящото производство. Липсва документ, но ще представя такъв, че  ответника е поискал до Окръжна прокуратура заличаване на кооперацията, като това искане е отказано, защото няма правен интерес .Моля за възможност да представим това искане. Имат  възможност да заведат исково дело, но не го правят. Моля за срок да представим доказателства в тази връзка. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ А.: Във връзка това становище на процесуалния представител на жалбоподателя, това е въпрос по същество и не може изрично да се указва, че това не следва да бъде изследвано  и още повече, че има съдебни решения неспечелени по такива производства, които не са били известни решенията по възстановяване на кооперацията, където ВКС изрично посочва, че няма и фактически не съществува в правния мир такава кооперация, а Окръжна прокуратура независимо от това  намира, че не е налице правен интерес, но  прокуратурата може да поиска в момента заличаването, тъй като в решението е записано, че може да се подаде сигнал да се установи начина по който  е възстановена  кооперацията.

Към изложеното становище на Община Поморие е представен протокол по друго административно дело с депозирана молба, с която кооперацията е била уведомена още  на 12.01.2017г., че има постановена такава заповед и затова искаме доказателства за самото  получаване през  декември, и уведомлението е получено още на 12.01. и умишлено се вписва 30.01. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ на адвокат А. 10-дневен срок, считано от днес, да изрази становище по становището представено днес от адвокат А.  и да представи доказателства.

 

         ПРЕДОСТАВЯ  на адвокат А. 10-дневен срок, считано от днес, да изрази становище  по представените доказателства от жалбоподателя.

         По приемането на представените от жалбоподателя, с нарочен опис, преди съдебно заседание, писмени доказателства, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

 

ЗАДЪЛЖАВА Областна управа на гр. Бургас в 10-дневен срок, считано от уведомяването, да представят доказателства досежно начина на връчване на Заповед №РД-09-51 от 17.10.2016 година, включително и доказателства за всички връчвания след постановяване на заповедта, както и доказателства кога е връчена въпросната заповед на управителя Г., както и за Заповед №РД-09-57/09.12.2016година.

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Поморие в 10-дневен срок, считано от днес, да представи доказателства кога е връчено становище рег.№ ТСУ-1443-3 от 14.11.2016г.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.06.2017година от 13.00 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в . часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: