ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми септември                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 323 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.И.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на община Приморско, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „БониЕл – Е.Д.”, редовно призована, се явява адвокат Р., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: „Призма МП” ООД, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Елдорадо 2004” ООД, редовно призована, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е по делото писмо вх.№6424/21.06.2016г. от община Приморско, с приложени към него молба за платен отпуск на Д.Г. и протокол №003/21.12.2015г. от заседание на Общински съвет Приморско.

АДВОКАТ К.: Да се приемат така представените доказателства. Няма да соча допълнителни доказателства. Да се приключи събирането им. Представям списък за разноските с приложен договор за адвокатска помощ.

 

АДВОКАТ Р.: Да се приемат представените доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмо вх.№6424/21.06.2016г. писмени доказателства, а именно: молба за платен отпуск на Д.Г. и протокол №003/21.12.2015г. от заседание на Общински съвет Приморско.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, моля  да постановите решение, с което изцяло отхвърлите жалбата против процесната заповед. Считам, че проведения търг е извършен съобразно предвидения ред от Закона и заявените условия от Общински съвет Приморско. С оглед на представените доказателства по делото, считам че не са доказани твърдените в жалбата процесуални нарушения и нарушения на материалния закон. С оглед на изложеното, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата и ни присъдите направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ Р.: Моля уважаеми административен съдия, да постановите решение, с което оставите без уважение и отхвърлите като неоснователна жалба на Б.И.И. против процесната заповед, с която ЕТ „Бониел” е определен като спечелил публичния търг на 01.02.2016г. и обявен за купувач на спорния имот. Моля за разноски по делото.

 

В залата ВЛИЗА АДВОКАТ С., процесуален представител на жалбоподателя, с пълномощно по делото.

 

Съдът ЗАПОЗНА адвокат С. с извършените до момента процесуални действия.

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам с така извършените процесуални действия до момента и приемането на доказателствата. По същество, моля уважаема г-жо административен съдия да постановите решение, с което да уважите жалбата. Считам, че при извършената на продажба са допуснати нарушения на процедурата, включително и член на комисията е бил в конфликт на интереси, тъй като е съдружник в една от фирмите.

Моля да уважите жалбата. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: