ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 323 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.И.И., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат С., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Приморско, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „БониЕл – Е.Д.”, редовно призована, се явява адвокат Р., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: „Призма МП”ООД, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Елдорадо 2004”ООД, редовно призована, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Б.И.И. против  Заповед № 73/04.02.2016г. на кмета на община Приморско, с която  е определен за спечелил търг с явно наддаване  ЕТ” Бони Ел-Е.Д.”  за купувач за недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІІ, в кв.21, целият с площ от 643кв.м., отреден „за фурна”, ведно с изградената в него едноетажна масивна сграда с частичен сутерен, находящ се в с.Ясна поляна, Община Приморско и е определена като продажна предложената от купувача цена  в размер на 29 376,21 лева, като са и определени и сумите които следва да бъдат внесени от купувача.

 

С молба вх.№1757/19.02.2016г. от жалбоподателя е приложено копие на оспорваната заповед, ведно с уведомително писмо с изх.№94-00-546/09.02.2016г. на община Приморско.

 

С писмо вх.№1773/22.02.2016г. от ответника е постъпило заверено копие от административната преписка по издаване на обжалвания административен акт, както и  отговор по жалбата вх.№2960/23.03.2016г. от заинтересованата страна ЕТ”БониЕл- Е.Д.”

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Също така считам, че при провеждане на процедурата е допуснато сериозно нарушение при назначаване на комисията, като е включен общински съветник със заповед на кмета на община Приморско, който е съдружник в едно от дружеството участващо в процедурата и подало оферта. Твърдя, че това обстоятелство е било известно още при вземане на решението за обявяване на този търг. Видно от решение №23 от 21.12.2015г. на Общински съвет Приморско, двама общински съветници са се въздържали и твърдя, че единият от тях е общинския съветник П.П., който е съдружник в „Призма МП” ООД. Считам, че това обстоятелство е съществено по делото и моля да задължите община Приморско да представи пълния текст на решението на Общинския съвет, ведно с протокола с изказванията на общинските съветници на 28.01.2015г.. Да се приеме представената административна преписка.

 

АДВОКАТ К.: Жалбата е неоснователна. Не са налице визираните в жалбата и в настоящото изказване от процесуалния  представител на жалбоподателя, административни нарушения. Нямаме доказателствени искания. Да се приеме представената административна преписка. С оглед допълване на преписката, представям и моля да приемете решение на Общински съвет Приморско №6 от 24.12.2015г., с което са определени общинските съветници, които да участват в Комисията по провеждане на търга съобразно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Приморско. Представям и моля да приемете Заповед №1063/17.11.2014г., с която секретарят на общината е определен да замества кмета в изпълнение на задълженията, във връзка с провеждане на търгове и конкурси и по процедурата да назначава комисии и да обявява  спечелилите участници в търговете и да сключва договори с тях.

Моля да ни се предостави възможност да представим доказателства, че на датата на издаване на заповедта кмета на община Приморско е отсъствал и затова е бил заместван от секретаря на общината.

Във връзка с направеното искане за представяне на решение №23/21.12.2015г., ние сме представили извлечение  на това решение, доколкото се твърди, че единият общински съветник определен в комисията за провеждане на търга е бил член на търговско дружество, което е участвало, то заявявам, че почти всички общински съветници са членове на някакви дружества и това е в правомощията на Общинския съвет.

 

АДВОКАТ С.: Искам да бъде представен целия протокол с изказванията на общинските съветници.

 

АДВОКАТ Р.: Оспорвам жалбата. Поддържам подадения отговор от доверителя ми. Моля да бъдат приобщени като доказателства представените с административната преписка документи, както и представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства от процесуалния представител на община Приморско. По повод заявеното искане за представяне на пълния текст на решение на общинския съвет, мисля че не е необходимо предвид наличието му на електронния сайт на община Приморско. Още повече, че по административната преписка е представено решението и то в тази му част, която касае настоящия предмет на оспорване.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка и в днешното съдебно заседание, писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 14-дни преди следващото съдебно заседание, да ПРЕДСТАВИ протокола от проведеното на 21.12.2015година заседание на Общински съвет Приморско, в което е отразено приетото решение № 23 от 21.12.2015година.

 

ДАВА възможност на ответника да представи доказателства за отсъствие на кмета на община Приморско на датата на издаване на оспорваната заповед, а именно 04.02.2016година.

 

На основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.09.2016година от 10.00часа, за която дата и час страните редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ