О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                 12.04.2010г.                 град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на дванадесети април две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря…………………………………………………………………………………….

и прокурора………………………………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 323 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.146 от АПК.

Образувано е по жалба на „Бургас прес 2009” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя И.Т.Д.  против отказ да се издаде разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-Б-830/21.01.2011г., произнесен от директора на ТД „Приморие”, община Бургас. Иска се от съда да отмени процесния отказ. С определение, произнесено на 21.04.2011г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.04.2011г. от 14.50 часа. С нарочна молба вх.№ 3241/11.04.2011г. дружеството оттегля оспорването.

            След като прецени волеизявлението на оспорващата страна и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това е извършено извън съдебно заседание, формата за действителност е писмена. Анализът на цитираната правна норма води до извода, че оттеглянето е процесуално действие, с което легитимираният да търси защита правен субект се разпорежда едностранно с предмета на спора. Десезиращият акт има за последица заличаване на извършените от съда и страните процесуални действия с обратна сила. В настоящия случай оттеглянето изхожда от правоимащо лице и е съответно на изискванията, регламентирани в чл.155 от АПК, поради което следва да се уважи.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, седми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.04.2011г. от 14,50 часа.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Бургас прес 2009” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя И.Т.Д. против отказ да се издаде разрешение за поставяне на преместваем обект № 70-Б-830/21.01.2011г., произнесен от директора на ТД „Приморие”, община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 323/2011г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

            Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

            Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:………………………