ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети март                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 3239 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АГРИФАР“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Н., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба-становище от административния орган, в което са изложени възражения за недопустимост на жалбата, като органът възразява, че обжалваното писмо не подлежи на оспорване, тъй като не представлява самостоятелен административен акт. Също така уведомява съда, че към момента е висящо друго съдебно производство, а именно административно дело № 6930/2017 на Административен съд София-град, пред който е налице висящ спор относно постановен от органа мълчалив отказ касаещ същите спорни отношения.

 

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Н.: Поддържам жалбата на моя доверител.  Считам, че същата  е процесуално допустима. Оспореното от нас писмо считам, че подлежи на оспорване.

Не бих могла да взема становище по възражението на органа за наличието на друг висящ съдебен процес, който той е визирал под № 6930/2017г. на Административен съд София-град.

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид докладваната днес молба-становище от административния орган, видно от която уведомява съда, че пред Административен съд София-град е налице друго висящо съдебно производство под № 6930/2017г., при наличието на което административният орган счита, че е налице процесуална пречка за разглеждането на настоящата жалба, поради идентичност на оспорванията, съдът счете това възражение за основателно, като в тази връзка се позовава на приложените съдебни актове, от мотивите на които извлича предметът на оспорване по административно дело № 6930/2017г. на Административен съд София-град, като видно от постановеното по това дело Определение № 7741/09.11.2017г. предмет на оспорване по него е мълчалив отказ на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ да се произнесе по жалба с вх. № 02-2600/2211 от 27.04.2017г. подадена от жалбоподателя „Агрифар“ ООД.

         Пред настоящия съд жалбоподателят оспорва писмо с изх.№ 02-2600/2211 от 23.06.2017г., с което писмо изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ се произнесъл изрично по жалбата с вх. № 02-2600/2011 от 27.04.2017г. Видно е, че тази жалба има за предмет идентично оспорване и тя касае определянето на общия брой точки по подаденото заявление за подпомагане с № 28/04/1/0/02077 от 07.12.2016г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за инвестиционен проект „Доставка и изграждане на противоградна защитна врежа и система за капково напояване на овощна градина и закупуване на помощна техника и обопудване за събиране на плодове в област Ямбол, с.Завой“.

         Предвид обстоятелството, че към настоящия момент пред Административен съд София-град е налице висящо съдебно производство по оспорването на мълчалив отказ органът да се произнесе по това възражение, съдът счете, че в случая е налице хипотезата на чл.172, ал.2 от АПК, което се явява основание за прекратяване на настоящото производство пред настоящия съд.

         Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Агрифар“ ООД против писмо с изх. № 02-2600/2211 от 23.06.12017г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3239/2017 по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за жалбоподателя и в същия срок, считано от уведомяването за ответната страна.

        

 

                                                                  СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   СЪДИЯ: