ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3237 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Б.А., редовно уведомен, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ Национална експертна лекарска комисия – гр. София, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Първи състав на ТЕЛК към „УМБАЛ БУРГАС“ АД , редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция за хора с увреждания – гр. София, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „В и В секюрити груп“ ЕООД – гр. Карнобат, редовно уведомена, явява се Ч.Н. В. – управител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТП на НОИ – гр. Бургас, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА РД „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото уведомление с вх. № 547/15.01.2018г. от Председателя на първи състав на ТЕЛК към „УМБАЛ Бургас“ АД, с което уведомява, че поради отсъствие от града не е възможно да присъства на съдебното заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Да се даде ход на делото.

Г-Н В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Г.Б.А. против решение №767/118/14.09.2017 г. на НЕЛК, с което е отменено решение на ТЕЛК при „УМБАЛ Бургас“ АД, в частта относно оценката на работоспособността – от 10% трайно намалена работоспособност на 11% трайно намалена работоспособност, и срока на инвалидност от 2 година на 3 години, и е потвърдено решението на ТЕЛК по останалите поводи: дата на инвалидизиране, противопоказните условия на труд и характер на заболяването.

Съдът ДОКЛАДВА и представено по делото цялото оригинално медицинско досие на жалбоподателя Г.Б.А., представено от ответника НЕЛК, представляващо административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

ДОКЛАДВА и становище на процесуалния представител на НЕЛК, с което оспорва жалбата като неоснователна и моли за отхвърлянето й от съда.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Поддържам си жалбата. Моля да се приеме, че обжалвам решението на НЕЛК само в частта относно определената работоспособност.

Ще се ползвам от представените по делото писмени документи.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Г-Н В.: Жалбата според мен е основателна.

Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, тези, представени от ответника с придружително писмо, съгласно опис, съдържащ се на л. 7 от материалите по делото, както и медицинско експертно досие на жалбоподателя Г.А..

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Моля да ми бъде уважена жалбата с последиците по закон.

Искам да ми бъде вдигнат процентът. Считам, че следва да бъде определена трайно намалена работоспособност над 50%.

Аз бях призован да се явя в НЕЛК година и три месеца след подаване на жалбата. Считам, че това нарушение е процесуално. Твърде много ми забавиха освидетелстването.

Г-Н В.: Моля да уважите жалбата като основателна. Жалбоподателят А. е при мен от четири години и съм запознат с целия процес, който е минал и лявата ръка не може да я движи. Той при мен не работи физическа работа, обаче  като го гледам, въобще не може да движи ръката, по-точно долната част на крайника.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: