ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти януари                      две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3233 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Г.П., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Б., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Х.П., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Б., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован се явява ст.ю.к.Н., с приложено по делото пълномощно.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Г.П.-Ш., нередовно призована. Призовката на същата е върната в цялост с отбелязване, че лицето живее в Германия.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.А.А., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Д.А., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Х.П., нередовно призован. На същият призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето е починало преди 4 години.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Т., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д. Я.Н., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

АДВ.Б.: Моля починалото лице Г.Х.П. да бъде заличен, той е баща на Е.Г.П. и брат на В.Х.П..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Б.: Да  не  се дава ход на делото.

СТ.Ю.К.Н.: Да не се дава ход на делото, поради нередовно уведомяване на  В.Ш..

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

За датата на следващото съдебно заседание, предвид наличните доказателства от Регистъра на населението- НБДН, че заинтересованата страна В.  Г.П.-Ш. е посочила, че към настоящия момент пребивава в Германия, без да  е декларирала конкретен адрес, както и предвид обстоятелството, че постоянен такъв продължава да й бъде този в Република България, съдът намира за необходимо да укаже на длъжностното лице по призоваването при Районен съд град Несебър призоваването да бъде извършено автоматично по реда на чл.47 от ГПК като бъдат съобразени настъпилите изменения, съобразно които  едно от минимум три посeщения на адреса  преди залепването следва да бъде в неприсъствен ден.

С оглед изявлението на  адв.Б., съдът намира, че от списъка на заинтересованите страни следва да бъде заличен Г.Х.П., предвид установеното обстоятелство, че същия е починал както и това, че негов наследник е жалбоподателката Е.П..

Воден от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА от списъка на заинтересованите  страни по административно дело №3233/2017година по описа Административен съд град Бургас  лицето Г.Х.П..

ОГЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2018 година от 13:30 часа, за която дата и час жалбоподателите  и ответния орган са редовно уведомени.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Г.П.-Ш. да бъде призована по реда на чл.47 ГПК като бъде взето предвид, че едномесечния срок за издирване на лицето изтича на 13.02.2018 г., до която дата следва  да бъдат извършени минимум две посещения, едно от които в неприсъствен ден. Непосредствено след тази дата  следва да бъде извършено залепянето на уведомление  по реда на чл.47, ал.1 от  ГПК.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: