ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети март                                 две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3233 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Г.П., редовно уведомена, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Б., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Х.П., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Б., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен се явява ст.ю.к.Н., с приложено по делото пълномощно.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Г.П.-Ш.,редовно  и своевременно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.А.А., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Д.А., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Т., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д. Я.Н., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

СТ.Ю.К.Н.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Образувано е по жалбата на В.Х.П. и Е.Г.П., чрез адв. Б. ПлАК против заповед № 2040/03.11.2017г. на Кмета на община Несебър, с която е наредено, в 7-дневен срок от уведомяване на адресатите на заповедта, същите да предприемат необходимите действия за премахването/демонтирането/ на преместваем обект, поставен в нарушение на нормативноустановения ред в поземлен имот с идентификатор 51500.501.47 по КККР на гр. Несебър , пред собствения на адресатите на заповедта поземлен имот с идентификатор 51500.501.164, представляващ слънцезащитно съоръжение – сенник към ЗОХ, с приблизителни размери 6.50/3.50м. и височина 3,80м., изпълнено от дървена конструкция, състояща се от седем броя дървени колони и дървена покривна конструкция, покрита с тента, с дървена скара /подиум/ под него, с предназначение за обслужваща дейност, нетрайно прикрепена към терена, посредством метални планки и болтове.  Заповедта е издадена на основание чл.57а от ЗУТ. Иска се нейната отмяна.

                Съдът указва  на страните следната  доказателствена  тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на предпоставките за постановяване на спорния административен акт,  а именно обстоятелството, че се касае за преместваем обект от характера на посочените в чл.56 от ЗУТ, това, че същия е поставен или е собствен на жалбоподателите, респ. Заинтересованите страни, като адресати на заповедта, както и обстоятелството, че  поставянето му е в противоречие на нормите на чл.56 и сл. от ЗУТ и Наредбата на Община Несебър, приета в тази връзка с тази норма на ЗУТ. В  тежест на жалбоподателите, в случай на  твърдяни от тях позитивни факти и обстоятелства, от които черпят права, е да дакажат наличието на същите.

          Съдът докладва постъпилата административна преписка.

          АДВ.Б.: Нямам възражение досежно доклада. Поддържаме жалбата.Да се приемат представените доказателства към нея, както административната преписка. В заповедта се цитират някакви процедури във връзка с узаконяване на този обект.Няма данни от 1998 година да са налични искания за поставяне, плащане на такси, за да бъде установено кой е извършил това поставяне. Ние оспорваме изначално заповедта. Не сме били уведомени за нея. Наследодателят,  който фигурира в заповедта като лице извършител на строителството е починал. Остава неизяснена по спора. Ние твърдим,че не сме поставяли тази конструкция, не сме искали    разрешителни. Във връзка с нормативната уредба наредбата на общината  може само там да се види, а по делото я няма. Не може 10 години на територията на населено място, което е със специален стутат  да седи една конструкция без строителни книжа, няма искания, няма платени такси и т.н. Този, който е изградил конструкция, той трябва да бъде адресат на заповедта. Ние не сме извършители на незаконното поставяне, ако общината твърди, че е изцяло незаконно.

Ю.К.Н.: Нямам възражение по доклада.Оспорвам жалбата. Моля да примете административната преписка.Нямам доказателствени искания на този етап. По отношение  на това, което заяви колегата считам, че е по същество.

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА предствената административна преписка.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Б.: Моля, да отмените обжалваната заповед 2040/03.11.2017г. на Кмета на община Несебър, тъй като не се установиха наличието на предпоставките за нейното издаване с адресати по нея, съответно извършители на незаконното поставяне на лицата, които представлявам - жалбоподателите в настоящето производство.Няма как да бъде извършено строителството от Г.П., същия няма как да бъде уведомен с констативен протокол №39/ 09.06.2017 година, поради факта, който е установен безспорно, че е починал на 15.03.2014 година. Междувременно не се били уведомени  надлежно, за да присъстват на съставянето на протокола от 09.06.2017 година и останалите двама жалбоподатели Е.П. и В.П..Няма данни, че същите са страна по административното производство, водено  първоначално пред административния орган. Считам процудерата за изцяло опорочена, съставения административен акт за незаконосъобрзен и недопустим, досежно лицето Г.П.. Представената административна преписка не е пълна, не обхваща първоначалния факт и не се установи по делото обстоятелството кога е поставено това съоръжение,  плащани ли са такси на общината. При тази факти и обстоятелства издадената заповед считам  изцяло немотивирана, незаконосъобразна и в тази връзка Ви моля да бъде отменена. Представям списък  на разноските, представляващи заплатена държавна такса  и минимален адвокатски хонорар по тарифата. Моля да ни присъдите разноските.

Ю.К.Н.: Моля да отхвърлите  жалбата като неснователна и да потвърдите оспорента заповед № 2040/03.11.2017 г. на кмета на Обищана Несебър. Ще изложа подробни писмени бележки в указан от Вас срок. Моля за ю.к.възнаграждение.

АДВ.Б.: По делото няма данни за разноски от страна на Община Несебър.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоутановения срок.

Съдът  опредили 7 дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: