ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3231 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.М., редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Г.И.М. против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003168/03.11.2017 г. по чл. 171, т. 4 от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, с която е заповядано  изземване на свидетелството за управление на МПС на М., на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл. 157, ал. 4 от ЗДвП, с искане за отмяна на заповедта и връщане на отнетото му свидетелство за управление на моторно превозно средство.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило днес по делото заявление-становището от жалбоподателя М., чрез адвокат М., с което заявява, че поддържа жалбата, моли да бъдат приети представените с жалбата доказателства и изразява становище по същество на спора, като моли да бъде отменена обжалваната заповед и да бъде върнато  на жалбоподателя свидетелство за управление на МПС № 281842116, валидно до 08.01.2023 г. Прави и искане за присъждане на съдебни разноски – 10 лева държавна такса и 300 лева адвокатски хонорар.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо на л. 8 от материалите по делото, ведно със становище от ответника за неоснователност на жалбата.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: