Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

   681                /05.04.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на осми март две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар С. А. и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 322/2018 година 

 

            Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

            Образувано е по касационна жалба от Н.П.З. с ЕГН ********** *** против решение № 1908/30.11.2017 година по н.а.х.д. № 4362/2017 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 17 – 0769 - 001496/30.05.2017 година, издадено от началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД – Бургас на МВР (НП).

С НП, на П. К., за нарушение на чл.21 ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 350 лева и административно наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца. 

Касаторът оспорва решението с твърдения, че същото е неправилно, поради неотчетени допуснати съществени нарушения на процесуални правила в административнонаказателното производство, неправилно приложение на материалния закон и недоказаност на извършеното нарушение.

Иска решението да бъде отменено, като бъде отменено и НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП Н.З., като законен представител на „Мегатек“ ЕООД, е наказан за това, че на 07.10.2016 година, в 9:36 часа, на път първи клас Е-773, км 491, в посока от квартал Ветрен към КПП-1 Бургас, в района на бензиностанция „Ромпетрол“, при разрешена скорост в участъка от 90 км/ч (въведена със знак В-26), неустановен извършител е управлявал със скорост 144 км/ч лек автомобил с регистрационен № СА 9284 МР, собственост на дружеството, в нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП. Нарушението е засечено със система „MultiRadar SD 580” № 00209D32D4F9, снимка № S 0000349F093.

За да постанови решението си, съдът е приел, че от формална страна обжалваното НП съдържа всички изискуеми реквизити. Съдът е преценил, че нарушението е надлежно описано, като ясно са отразени дата, място и час, както и доказателствата, които го потвърждават. Обосновал е извод за съставомерност на констатираното деяние и правилно ангажиране на административнонаказателната отговорност на лицето, на соченото основание, с налагане на наказанията, предвидени в съответната санкционна разпоредба. Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Настоящата инстанция споделя напълно мотивите на РС, довели до потвърждаване на издаденото НП, като приема, че са спазени всички предпоставки за неговото издаване.

Фактическата обстановка е изяснена напълно. Изложени са логични и еднопосочни съображения защо съдът приема, че извършването на нарушението е доказано. Фактите са съпоставени с приложимото материално право и е направен обоснован извод за отговорността на З.,  във връзка с извършеното нарушение.

В административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, които РС е следвало да обсъди.

Съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя не е засегнало по никакъв начин правото му на защита. Актът е съставен по изготвена снимка от автоматизирана система за контрол на скоростта, съдържаща данни да скоростта, с която се е движил автомобила, собственост на дружеството, представлявано от касатора, и е подписан от двама свидетели по съставянето му. АУАН е връчен по надлежния ред. Видно от датата на НП, наказващият орган е предоставил достатъчно време на нарушителя да осъществи правото си, гарантирано от чл. 44 ал.1 на ЗАНН.

Не е налице твърдяната материална незаконосъобразност на решението на РС.

В случая, нарушението, за което е ангажирана отговорността на касатора и за което е издадено процесното НП, е свързано с превишаване на разрешената скорост, която е установена с пътен знак В-26, с който е установено ограничение на скоростта от 90 км/ч, в какъвто смисъл е текста на разпоредбата на чл.21 ал.2 от ЗДвП.

Предвид събраните по делото доказателства, се установява съставомерност на констатираното нарушение, тъй като автомобилът е заснет при движение със скорост над разрешената от стационарно разположено автоматизирано техническо средство.

Изготвената снимка и прилежащото детайлно увеличение на регистрационния номер на МПС дават възможност то да бъде идентифицирано по несъмнен начин (лист 12 от н.а.х.д. № 4362/2017 година). Съответно, законният представител З. не е посочил в декларация, попълнена по реда на чл.188 от ЗДвП, кой е управлявал автомобила в деня на нарушението.

Съгласно чл. 188 ал.1 от ЗДвП, собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

След като законният представител на собственика не е посочил лицето, управлявало автомобила, законосъобразно е бил санкциониран.

С оглед изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, решението на РС следва да бъде оставено в сила.

Затова, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1908/30.11.2017 година по н.а.х.д. № 4362/2017 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: