ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 322 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТРАТЕГ” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Е., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

В залата се явява вещото лице С.С..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза (компютърна), като заключението е депозирано на 02.06.2016 г. – т.е., в закоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. Е.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

 

         С.Д.С. – ** г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Първата задача, която сме поставили по експертизата е да направите таблица с име на търговеца, пореден номер на записа, с конкретно посочени графи. Бих искал да отговорите защото не ми стана ясно от Вашата експертиза, през посочения период за който се отнася изследването кои са потребителите като ТД на тази програма. Има ли данни за тези търговци, които са оперирали с програмата, чиито данни фигурират?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Кой конкретно търговец като фирма е оперирал, аз не мога да кажа. Поне няма такива данни в системата. Конкретно кой персонално е работил със системата, това нещо е записано – посочил съм имена на лица.

По отношение на въпроса на адвокат Е. кои търговци, информация има за фирмата, която определено е била доставчик или е търгувала с ищеца по делото – „Стратег” ЕООД.

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Има ли данни в изследваната от Вас информация за вида на касовите апарати, които са използвани при връзката със системата като марка и модел?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В базата данни няма информация за вида на касовия апарат, който е свързан, но то не е необходимо поради факта, че касовият апарат е крайно устройство и се свързва на ниво операционна система. Теоретически е възможно различни лица с различни касови апарати да използват тази система, която аз съм изследвал, но те трябва да са регистрирани в системата.

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: По делото има данни, че с тази операционна система са работили 5 фирми, с 5 касови апарата. Вие сте изследвали и обработвали данните само от касов апарат модел DATEKS DP 15KL и сте го посочили на стр. 8, предпоследния ред. Не сте ли видeли данни за наличието на другите касови апарати?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във въпроса е даден точно номера на касовия апарат и периода, за който трябваше да изследвам информацията и затова съм се концентрирал върху този касов апарат. В делото имаше информация и за други касови апарати – описани са периодите, в които са използвани, включително и кои юридически лица и фирми са ги използвали, но се концентрирах върху този касов апарат, защото така ми беше зададен въпроса.

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: На стр. 7 и 8 сте посочили имената на служебните потребители и кои предимно са работили. Имате ли данни да е правена редакция на потребител – оператор със системата в хронологичен аспект?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В последния въпрос имаше доколкото си спомням хронология на сервизните операции и там имаше смяна на парола. Само това съм констатирал. На пълната таблица базата данни съм я предоставил в електронен вид.

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Ако се направи редакция на потребител, цялата хронология на номера на този потребител ще се прехвърли ли за следващия потребител, който влиза със същия номер или ще бъде съхранена по друг начин?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Информацията ако бъде сменена посредством продукта „Microinvest  Warehouse Pro” аз лично не съм работил с него, определено трябва да се получи отбелязка в хронологията за системните операции. Аз мога да сменя потребител без да има отбелязка. Всеки оператор си има собствен код. Всеки влиза с неговия код.

         Аз анализирам данните от базата данни. Ако друго лице получи номера на регистриран вече оператор и неговия акаунт (неговия код) данните, които това ново лице започне да въвежда, те ще се натрупват към вече въведените такива. Нещо повече, приемам, че дори е възможно да се смени името без да се отрази промяна в данните.

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Има ли данни за IP-адреси при въвеждане на данните при потребителите, които сте посочили?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В това отношение в базата данни нямаше връзка между потребителите и IP-адресите. За IP-адреси в таблицата единствено навлиза хронология. Имаше дадени съответно операции в базата данни. IP-адреси могат да бъдат определени от таблицата за хронологиите. Тук мога да направя забележка, че IP-адресите не са от публичното пространство и не са свързани със съответния потребител и съответната компютърна система. Във всеки един момент може да се получи промяна. Мога да проверя IP-адресите, но не мога да кажа до колко този адрес е бил актуален към съответната дата. В това отношение се изготвя документация на мрежата с точно разписание кой адрес, кой компютър къде се намира и има препоръки на ABM и SISKO как да бъде описана съответната система.

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: На стр. 8 и 9 в колоната „Profit” сумите по отчетените продажби сте отбелязали като разшифровка. На чия фирма са тези продажби?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като цяло аз работих с база данни и работих с данните за определен период. Не мога да кажа тези данни на коя фирма са. Те са отчетени в системата, а от коя фирма са отчетени, аз не мога да кажа.

         Аз лично не виждам вариант по който да се разшифроват тези данни и коя фирма точно касаят.

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Има ли данни от кога този продукт се използва в обекта на ул. „Богориди”, в гр. Бургас.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това най-вероятно може да се установи с датата на покупка на съответния продукт. Базата данни, която ми е предоставена като информация започва на 05.04.2012 г. Тази информация е съхранена в дисковете налични по делото и съхранени в ТД на НАП. Във всички случаи пресметнах „чек” сумата и тя съвпадаше с диска, който е предоставен от НАП. И двете „чек” суми.

         ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Може ли да се установи от кога този продукт се използва на съответното място?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тук съм категоричен – не. Освен в случаите, когато още от самото начало има регистрирани записи към съответна страна, както към НАП със съответните памети и т.н. Други случаи няма. Единствено по таблицата за отчитане на хронологиите може да се проследи кога и от кой адрес е правен достъп към базата.      

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Имате ли представа дали програмата натрупва обороти в нейните графи, когато се обучава персонал за работа с нея?

 ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, възможно е. Всички записи се натрупват. Само за коректност искам да посоча, че в последната таблица съм посочил данни за изтривания, които аз не мога да коментирам. Това идва да покаже само, че данните подлежат на корекция. Всеки един запис остава в хронология.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Възможно ли е програмата да работи с един касов апарат, а в нея да е зададен друг?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като цяло типът на касовия апарат не е проблем на програмата. То е устройство, което е елемент. Ако е зададен един вид касов апарат, няма пречка програмата да работи и с друг вид касов апарат, стига той да е съвместим с операционната програма.

АДВ. Е.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с касовите апарати, които биха могли да са свързани с програмния продукт обслужвал търговския обект, може да са повече от един и от този DATEKS DP 15KL и казахте, че има отделен акаунт за всеки касов апарат?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Според мен няма да се отрази върху работата на програмния продукт. В хода на изготвяне на експертизата при работата ми с този програмен продукт, аз не открих информация за касовия апарат, с който той е работил. Транзакциите към фискалното устройство са отразявани в друга таблица, конкретно посочена от мен в експертизата. Всяка една транзакция и по-конкретно за продажба и доставка може да се установи кога е завършена с насочване на транзакция към фискалното устройство.

Искам да уточня, че в програмния продукт се съхранява информация относно типа на касовия апарат, който е използван. Това се установява от обратната информация, която касовият апарат връща към програмата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с таблицата на стр. 8 и графата, в която сте посочили оборота в колона 2, може ли да се каже, че това е оборот натрупан само в разглеждания период без натрупване от предходни периоди?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това са частични суми, които аз нарочно съм преизчислил и те са на база частични суми от общата система на всички записи. Поради факта, че няма липсващи записи в базата приемам, че това са за отделните месеци последователно - във всички случаи както е януари 2014 г. и февруари 2014 г. Във всички случаи съм ги отделил месец за месец.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Може ли да бъдат отделени операторите през периода декември 2013 г. – август 2014 г.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочил съм ги в таблица. Всяка една от операциите може да бъде проверена от кой оператор е извършено, като пълният вариант на таблицата е на CD, който съм предоставил.

         На стр. 5 има кода на всяка една операция и е посочен кода на оператора.

         АДВ. Е.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по отношение на заключението му

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице С.С., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., 300 лв. от които платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 14.06.2016 г. – 300 лв.)

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 200 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок, в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

         АДВ. Е.: Оспорвам експертизата предвид отговорите на вещото лице, дадени в днешно съдебно заседание. За мен останаха съмнения относно действителния размер на оборотите, отразени в операционната система от кой точно оператор са въведени, както и от името на кое ТД. Това са мнения, породени от факта, че в материалите по делото има данни собственикът на капитала в това ТД да е свързано лице с няколко търговски дружества, които са работили с този програмен продукт и са въвеждали данни. Предвид спецификата на материята, която е изследвана за мен, възникна основание да поискам да бъде допусната допълнителна задача към съдебно-техническата експертиза (компютърна) за изследване на тези факти, включително и с изследване възможността за определяне на IP-адресите, от които са въвеждани данните в системата. В тази връзка, моля съдът да допусне такава допълнителна задача, като се ангажирам в кратък срок да представя молба с формулировка на задачата, както и заявявам, че поддържам искането в жалбата за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да се базира на данните на съдебно-техническата експертиза за изясняване в пълнота на фактите. Ще формулирам въпросите на съдебно-счетоводната експертиза.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се приеме заключението на вещото лице. Намирам същото за пълно и обективно.

         Предоставям на преценка на съда относно искането за допълнителна експертиза.

 

         С оглед заявеното от страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да представи по делото нарочни писмени молби, в които да формулира въпроси към поисканата от него допълнителна съдебно-техническа експертиза (компютърна), както и въпросите към поисканата от него съдебно-счетоводна експертиза. Молбите следва да бъдат депозирани в екземпляр и за ответника, който в 3-дневен срок от получаването й може да изрази становище по допустимостта и основателността на така формулираните въпроси.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.09.2016 г. от 13.50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: