ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети април                                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 322 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТРАТЕГ” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Е., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „СТРАТЕГ” ЕООД против Ревизионен акт № Р-02000215002705-091-001/24.11.2015 г., потвърден с Решение № 23/29.01.2016 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

         АДВ. Е.: Поддържам жалбата. Твърдим, че не сме осъществявали твърдения в ревизионния акт оборот, който е послужил за определяне на данъчната основа и за определяне на допълнителни данъци. В подкрепа на това наше твърдение, моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза на електронни записи, като подробни въпроси съм посочил в молба, която представям.

         Представям и моля да приемете като доказателство по делото Акт за регистрация по ЗДДС № 020421500005820/24.03.2015 г. и Решение № 177/29.06.2015 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, с който този акт е отменен. Двата административни акта имат пряка връзка към предмета на делото, тъй като регистрацията по ДДС е направена от органа по приходите във връзка с установения от него оборот, а директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” в своето Решение № 177/29.06.2015 г. изрично изтъква мотиви, че липсват доказателства за установяване на този оборот, в този обект.

След приемане на експертизата на електронните записи по съдебно-техническата експертиза евентуално ще поискам съдебно-счетоводна експертиза, чиито въпроси ще зависят от отговора на поставените задачи в настоящата експертиза.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Нямам възражение относно искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

         Не възразявам да бъдат приети представените от адв. Е. документи като писмени доказателства по делото.

 

         Съдът с оглед становището на страните и по повод формулираните от тях искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа (компютърна) експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите изследвания, да отговори на въпросите на адв. Е., формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза (компютърна) в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъда представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Д.С., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2016 г. от 13.40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: