ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 09.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На девети април                                            две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 322 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.П.М., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. В. Р., с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ – С. И. П. – Гл. специалист в Отдел „ОК” при УКОРС - Община Бургас, редовно призован, явява се лично.

         За ОТВЕТНИКА – Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт Д., с приложено по делото пълномощно.

         В залата присъства и прокурор Г. К. от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

            ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Н.П.М. против ПАМ - преместване на автомобил при реда и условията на чл. 171, т. 5, б. „б” от ЗДвП, като на основание чл. 204, ал. 2 от АПК едновременно с жалбата против ПАМ е предявен и иск за обезщетяване на претърпени имуществени вреди – иск по реда на чл. 1 от ЗОДОВ.

 

         АДВ. Р.: От името на моята доверителка поддържам жалбата така, както е подадена. Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Ще се ползвам от така представените. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ОТВЕТНИКЪТ П.: Смятам, че жалбата е неоснователна. Да бъде отхвърлена. Няма да представям писмени доказателства различни от тези, приложени по административната преписка.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам жалбата за неоснователна, необоснована и недоказана. Оспорвам исковата молба. Моля да допуснете до разпит служител от Община Бургас - оператор към специализирания автомобил за преместване на МПС-то. С оглед неявяването на въпросния свидетел в днешно съдебно заседание заявявам, че се отказвам от това доказателствено искане. Няма да соча други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Намирам, че така подадения иск може да бъде разгледан. Не са налице процесуални пречки за това. Да се приемат представените доказателства с административната преписка. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените до момента документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Р.: Считам, че наложената ПАМ е незаконосъобразна. Моля същата да бъде отменена като незаконосъобразна. Да осъдите Община Бургас да заплати обезщетение, в размер на 43,20 лв. считано от 16.01.2013 г. до окончателното изплащане на сумата ведно със законната лихва, както и да присъдите на доверителката ми разноските по делото, в това число и адвокатско възнаграждение. Ще представя писмени бележки, в указан от съда срок.

         ОТВЕТНИКЪТ П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Автомобилът беше паркиран в разрез на чл. 94, ал. 3, предл. 2 от ЗДвП, поради което наложената ПАМ беше законосъобразна.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като недоказана и неоснователна. Видно от текста й, нарушителя прави извод, че на мястото, на което е паркирал автомобила било предназначено за паркиране без да посочва на какво основание, от къде прави извод, че е предназначено за паркиране, тъй като площта представлява част от улица или тротоар, предназначен за пешеходци, тъй като следващия извод е, че няма как да препятства други участници в движението. Моля да потвърдите наложената ПАМ като правилна и законосъобразна и да отхвърлите исковата претенция. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

         ПРОКУРОРЪТ: Така подадения иск по чл. 1 от ЗОДОВ намирам за основателен. Считам, че при налагане на ПАМ са допуснати съществени процесуални нарушения от страна на административния орган, поради което моля същата да бъде отменена като неправилна и незаконосъобразна.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок считано от днес, в който срок страните могат да представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: