ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.05.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти Административен състав

На тринадесети май                                             две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ РАЕВА

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА

административно дело номер 322 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ „Веселие РС” ООД, М.К., Я.Г.К., редовно призовани, не се явяват. Представляват се от адв. Х., с пълномощно от днес.

         ОТВЕТНИКЪТ – Община Созопол, редовно уведомен, не изпраща представител.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Министър на регионалното развитие и благоустройството гр. София, представлява се от юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

        

         По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         АДВ. Х.: Поддържам жалбата. Моля да се допусне съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с наличната техническа документация за имота в община Созопол да отговори на два въпроса:

          1.Има ли влязло в сила частично изменение на ПУП за процесния имот?

         2. Има ли влязло в сила решение за смяна предназначението на имота?

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам, че жалбата е неоснователна. Част от процесния имот на жалбоподателите попада в имот изключителна държавна собственост - морски плаж к-г „Веселие”, във връзка с което моля да задължите АГКК да представи актуална скица на имот с идентификатор 574, от която да е видно по приетата кадастрална карта за гр. Созопол как е отразен процесният имот и на кои собственици е записан. Не се противопоставям на искането за експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

     ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка доказателства и приложената към делото служебна справка за движението, страните и предмета по административно дело № 322/09 г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на следните въпроси:

1.              Какви са предвижданията на действащия план за процесния имот и с коя заповед е извършено неговото последно изменение.

2.              Извършено ли е изменение предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия  с предназначение за строителство и с какъв акт?

     Вещото лице да изготви комбинирана скица, на която да отрази границите на имота по действащия ПУП и границите по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-60 /04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК и да посочи на чие име е записан имотът.

     ОПРЕДЕЛЯ депозит за извършване на експертизата в размер на 200 лв.

     НАЗНАЧАВА за вещо лице инж. М.Р.Г.

 

     В залата влезе адв. Й.

 

     АДВ. Й.: Оспорваме жалбата срещу отказ за издаване на виза за проектиране. Твърдим, че същата е неоснователна предвид това, че не са представени, а и не се доказва представянето на изискуемите по смисъла на чл. 140, ал. 2 от ЗУТ документи за издаване на визата за проектиране. В конкретния случай липсва приложена актуална скица за съответния поземлен имот и съответно липсват основания по чл. 136, ал. 4 от ЗУТ и съответно валидни документи за издаване на виза за проектиране. Моля да се има предвид, че ще се ползваме от становището, което е изразил главният архитект на община Созопол с изх. № 94-00-26 /11.02.2009 г. до управителя на „Веселие РС” ООД и М.К. и другите жалбоподатели, както и останалите доказателства приложени към преписката. Във връзка с направеното от нас изявление в днешно съдебно заседание за неоснователността на жалбата, не се противопоставям на направените доказателствени искания в днешно съдебно заседание.

     Съдът намира за основателно искането на юрисконсулт С. да бъда задължена Службата по кадастъра да представи актуална скица на имот със стар идентификатор № 574, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И :

     ЗАДЪЛЖАВА Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас в 7-дневен срок да представи актуална скица на имот със стар идентификатор № 10.574, находящ се в землището на гр. Созопол.

     За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.07.2009 г. – 14,00 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: