ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 3228 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 11:15 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Н.Н., редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв. С., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А., който представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. С.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

Моля да ми се даде възможност да задам няколко въпроса след като изслушам становището на ответната страна. От представения констативен акт възникнаха няколко въпроса и ако може да отговори процесуалният представител на ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата. Моля да бъдат приети представените с административната преписка доказателства.

Действително, в заповедта не е посочена дата, на която е осъществен строежът. В момента не мога да дам отговор на този въпрос.

В констативния акт е записано, че е извършена проверка и е констатирано, че имотът е собственост на Й.Н.. Намира се на един метър от регулационната граница. Строежът е ситуиран в тупикова улица.

Нямам искания по доказателствата.

АДВ. С.: Първият въпрос към представителя на актосъставителя е: как е установено, че Й.Н. е нарушител? В констативния акт г-н Н. е посочен като строител.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Тъй като имотът е собственост на Й.Н., затова е посочен като строител.

АДВ. С.: В констативния акт ми направи впечатление, че относно строителния надзор няма нищо в тази насока. Използвана е окомерна схема, която се прилага в наказателното производство, но при условие, че говорим за ЗУТ, това считам, че следва да се извърши от геодезисти. Как се стигна до изводът „окомерна схема“?

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам, че няма такова изрично изискване в ЗУТ да се направи измерване, да има строителен надзор. Затова и е така в констативния акт.

 

Съдът след като се запозна с оплакванията в жалбата и изслуша становищата на страните в днешно съдебно заседание, ДОКЛАДВА делото:

Производството е по чл. 215 от ЗУТ и е образувано по жалба от Й.Н. *** против Заповед № 3018/27.10.2017 г. на зам.- кмета на Община Бургас. В жалбата се развиват доводи за незаконосъобразност, допуснати нарушения на административноправните и материалноправните разпоредби.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа изцяло депозираната жалба, прави искане за приемане на представените писмени доказателства. Не прави искане за събиране на допълнителни доказателства.

Ответната страна изцяло оспорва чрез процесуалния представител основанията в жалбата. Счита, че са спазени всички разпоредби при издаване на административния акт - както административнопроизводствените, така и материалноправните разпоредби. Не прави искане за събиране на допълнителни доказателства, а да се приемат представените такива по делото.

 

АДВ. С.: Нямам възражение по доклада.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам възражение по доклада.

 

Съдът намира, че следва да се приемат приложените по опис към жалбата писмени доказателства, както и представените такива с административната преписка, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по опис в жалбата, като и тези представени от административния орган с административната преписка.

 

АДВ. С.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изразеното становище от страните за липса на доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Моля да постановите съдебно решение, с което да отмените изцяло издадената заповед от административно-наказващия орган.

Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски така, както сме посочили в жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: От името на представлявания от мен административен орган, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Процесната заповед е издадена от компетентен орган при спазване на административнопроизводствените и материалноправните разпоредби. Установено е, че оградата в плътната си част е по-висока от 0.60 метра, като не се оспорва от жалбоподателя, че строежът е извършен без разрешение за строеж, като не се ангажираха по делото годни доказателства, които да оборят нашите твърдения, поради което Ви моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна.

Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: