Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   831           27.04.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря М.Н. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 321 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Г.М.И., ЕГН ********** ***, чрез адвокат С.И., БАК против решение № 2088 от 21.12.2017 г., постановено по НАХД № 5431/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000097/11.09.2017 г. на главен директор  на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, с което на касатора е наложена глоба в размер на 1 500 лева на основание чл. 93в, ал. 19, предложение 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за нарушение на чл. 32, § 3, изречение 2, предложение 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат С.И..

Ответникът – Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ София не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на Г.М.И., чрез адвокат С.И. против наказателно постановление № ДАИ-0000097/11.09.2017 г. на главен директор на Главна дирекция „АИ“ – гр. София, с което на касатора е наложена глоба в размер на 1 500 лева на основание чл. 93в, ал. 19, предложение 1 от ЗАвП за нарушение на чл. 32, § 3, изречение 2, предложение 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е потвърдил наказателното постановление като е приел за безспорно установено извършеното нарушение.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция напълно споделя мотивите на районния съд, които обосновават потвърждаване на наказателното постановление, поради което не намира за необходимо да излага същите отново. Приетата от първоинстанционния съд фактическата обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК. Изложени са подробни мотиви, както и относно приложението на чл. 28 от ЗАНН.

Съгласно посочената като нарушена разпоредба на чл. 32, § 3, изречение 2, предложение 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета се забранява всякакво манипулиране на тахографа, което може да доведе до подправяне, укриване или унищожаване на данни и/или разпечатана информация. Безспорно по делото е установено, че на 27.07.2017 г. около 05.50 часа в гр. Бургас, ул. „Крайезерна“ срещу бензиностанция „Ромпетрол“ Г.М.И. е извършвал обществен превоз на товари с маршрут с. Кулина вода – гр. Бургас с товарен автомобил марка „Волво“, с рег. № ****, от кат. N3, с прикачено полуремарке марка „Мега“, с рег. № ****от кат. О4 и двете собственост на дружеството превозвач „Ваня – Транспорт“ ЕООД. Безспорно е установено, че водачът при извършване на превоз, попадащ в обхвата на регламент 561/06 с ППС оборудвано с дигитален тахограф, представя карта № 0000000005150001 на водача (издадена на 29.09.2012 г., валидна до 28.09.2017 г.), в която е регистриран период на „почивка“, вместо период на „управление“, както и изминатото разстояние за работния ден е 0 км., видно и от 2 бр. разпечатки от дигитален тахограф. Предвид изложеното от фактическа страна е осъществен състава на чл. 32, § 3, изречение 2, предложение 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета и отговорността на И. е ангажирана законосъобразно. Поради това и предвид обстоятелството, че всеки водач сам осигурява поставянето на своята карта на водача в контролния уред и въвежда данните чрез задействане на превключващи механизми, за да се осигури отделно и различимо записване на отделните периоди, правилно установеното поведение на жалбоподателя по въвеждане на различен период от този, в който същият се е намирал е определено като манипулиране на данните от записващото оборудване.

В тази връзка и при така установеното поведение на жалбоподателя са били налице основанията за ангажиране на административно-наказателната му отговорност, като приложената санкционна разпоредба на чл.93в, ал.19 от ЗАвПр е съответна на установеното нарушение, тъй като предвижда наказание за този, който манипулира тахографа, тахографския лист или картата на водача и това може да доведе до подправяне на данните. На практика в случая е и установена такава подправка на данните, защото в разпечатката, която е била представена на контролните органи, се е съдържала информация, касаеща записване на отделните периоди от време и необходима за преценка спазването на изискванията относно работното време и почивките на водачите, която не е отговаряла на действителността.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените и е изменил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2088/21.12.2017 г.,  постановено по НАХД № 5431/2017 г. на Районен съд – Бургас.

                               

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                           2.