Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 599

 

гр. Бургас, 3 април  2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и трети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. РАДИКОВА

            ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Д. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 321/2017 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от ЕТ „АНТОНИОНИ- Б.Б.”, гр. Свети Влас, представлявано от Б.А.Б., ЕИК ***, чрез адвокат М.С. против Решение №530/27.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. №1973 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Несебър. С решението е потвърдено наказателно постановление № 1659/26.07.2016 г., издадено от заместник-директор на ТД на НАП – гр. Бургас, с което на ЕТ „АНТОНИОНИ- Б.Б.”, гр. Свети Влас, представлявано от Б.А.Б., ЕИК ***, за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4,т.1 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 3 000 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд е неправилно е ценил доказателствата, поради което е възприел неправилна фактическа обстановка, предпоставило неправилно приложение на материалния закон. Твърди липса на категорични доказателства за осъществен състав на нарушението, за което е наложена санкция.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба и направените с нея, искания.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че оспореното решение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна, но не по изложените в нея съображения.

За да потвърди оспореното пред него наказателно постановление, първоинстанционният съд е преценил липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и правилно приложение на материалния закон.

Настоящият състав на съда намира този извод за незаконосъобразен.

С оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление, настоящият касатор е бил санкциониран за това, че на 29.06.2016г. при извършена проверка на обект- файтон за превоз на туристи, находящ се в к.к. Слънчев бряг пред хотел Оазис, стопанисван от ЕТ“ Антониони- Б.Б.“, е установено че в обекта няма въведено в експлоатация, свързано дистанционно с НАП и работещо към момента на проверката ФУ. Деянието е било квалифицирано като нарушение по нарушение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, което е предпоставило извод за съставомерност по чл. 185, ал. 2 от ЗДДС.

Първоинстанционният съд в противоречие със закона е приел съставомерност на деянието по чл. 185, ал. 2 ЗДДС.

Тази разпоредба предвижда наказание имуществена санкция за юридически лица и еднолични търговци в размер на 3 000 до 10 000 лева тогава, когато извършеното нарушение по чл. 118 ЗДДС или на нормативен акт по неговото прилагане, е довело до неотразяване на приходи. Наказващият орган обаче не е посочил в наказателното постановление и доказал, че в резултат на констатираното от него нарушение се е стигнало до неотразяване на приход. Т.е. не е доказан  обективен елемент от състава на нарушението, следователно е налице несъставомерност на деянието, по приложената санкционна норма.

От друга страна, ако се приеме, че нарушението не е довело до неотразяване на приход, тогава би следвало на основание предложение последно на ал. 2 на чл. 185, да бъде наложена санкцията по ал. 1 на нормата, което наказващият орган не е сторил. В този случай ще е налице допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като предвид противоречието между факти и приложен закон санкционирания е поставен в невъзможност да разбере, за извършването на какво нарушение е наказан и съответно да организира защитата си.

По изложените съображения съдът намира, че при издаване на наказателното постановление са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон.

Ето защо, като е приел обратното, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. Вместо него по същество следва да бъде отменено и наказателното постановление.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №530/27.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. №1973 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Несебър. и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1659/26.07.2016 г., издадено от заместник-директор на ТД на НАП – гр. Бургас, с което на ЕТ „АНТОНИОНИ- Б.Б.”, гр. Свети Влас, представлявано от Б.А.Б., ЕИК ***, за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4,т.1 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 3 000 лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: