ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети юни                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 321 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 12.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бутед” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно при предходно разглеждане на делото.

За ответника – началник на РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт К., надлежно упълномощена, с представено при първото разглеждане на делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Б., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Явява се вещото лице М.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 12.05.2015г.. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

М.Й.Л., 60 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представил съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Може ли да обясните на база на кои документи направихте заключението си по въпрос №1 и установихте ли документи, които да са преди 31.12.1992г., на базата на които да е включена тази сграда в баланса на дружеството?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Първичният документ, който ми беше предоставен е картона, който е заведен за конкретния имот. За него период, по това време това е била документацията за водене на счетоводни цели - картони.

Сградата е включена в описа, въз основа на който е съставен баланс, Балансът е представен и в НАП, където също го видях.

Разпореждането, което е посочено във въпроса е и това, въз основа на което е съставен картона – разпореждане № 36 на МС. Това е основанието да бъде включено в баланса.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Може ли да уточните от коя година е картона?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – С картона е проследявана отчетната стойност и отразяването на амортизацията от 1993г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Сметките синтетични или аналитични са.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Такива сметки не съм гледал. Няма инвентарна книга, каквато е практиката в съвременното счетоводство. Тези архиви са водени само по тази форма.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Може ли да направите извод, че счетоводството е редовно водено?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не съм разглеждал осчетоводавяне по сметки и движението.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Казахте, че няма инвентарна книга. Към 1991-1992г. такава ли беше практиката. Става въпрос за воденето на счетоводства и всички останало ли е по картони?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – На това дружество всичко е по картони в счетоводството. От спомените за други фирми, за него време, съм виждал отчетност не само за ДМА, но и за запаси.

 

АДВОКАТ Б. – Считам, че експертизата не следва да бъде приемана, тъй като от самата експертиза и от отговорите на вещото лице става ясно, че вещото лице не е проследило начина и основанията на включване на процесната сграда в баланса на дружеството.

На следващо място считам, че същата е невярна, поради простото обстоятелство, че самото разпореждане е от 1993 г. и не може да е основание за включване в баланса. Само на това основание експертизата се явява невярна. Заключението на вещото лице е изготвено на базата на документи, съставени след периода, а именно периода до 1992г. Картоните са съставени от самото дружество към 1993г., както и липсва и инвентаризационен опис и инвентарна книга, както и други изискуеми от закона към този момент актове и основания за включването на какъвто и да било актив в баланса на определено дружество.

На следващо място считам, че експертизата е неотносима към спора, доколкото основанията за издаването на заповед на Областния управител касаят именно липсата на инвентаризационни описи за процесния период.

Във връзка с направеното оспорване представям писмо от Министерството на икономиката, от което се установява, че към 31.12.1992г. не са намерени инвентаризационни описи. Представям и писмо на „Бутед” АД до Министъра на икономиката, в което се твърди, че не разполага с акт за държавно приемане на сградата, както и документацията, способна да индивидуализира сградите.

Не на последно място твърдя, че данните са синтетични и самото вещо лице заяви, че не е проследявало по аналитичен път конкретно недвижимите имоти за да направи обоснован извод дали конкретна сграда, със своята стойност, е включена в баланса на дружеството в определен период от време.

ВЪПРОС на СЪДА – В отговора на въпрос 1 сте записали „В баланса към 31.12.1992г.” Означава ли това, че тя е била в баланса и от къде извеждате заключението си?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Такъв инвентаризационен опис е представен, сградата е била в баланса към 31.12.1992г. и ги има в НАП.

Инвентаризационния опис има и сградата фигурира в него, защото и рекапитулацията на земи и други активи са в него. Има и съм видял инвентаризационния опис. Документ – фактура или договор въз основа на който да е заведен, не съм виждал.

АДВОКАТ Г. – Мисля, че вещото лице няма как да отговори на въпроса, защото не е имал поставена такава задача.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не, не съм видял такива документи.

АДВОКАТ Г. – А изисквали ли сте такива документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не съм изисквал такива документи. Не се сещам от коя година е инвентаризационния опис.

АДВОКАТ Б. - Тази картони трябва да са направени 1993 г. и казват, че се по инвентарни описи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Може би има обща стойност от 1992 г., с която те правят разбивка към 1993г.

Предвид на това, че обектите са били обект на инвентаризация, няма как нещата да не са били отделени. Не мога да приема, че държавно предприятие не е извършвало инвентаризация.

АДВОКАТ Г. – Писмото на „Бутед” АД” което се представя от заинтересованата страна сега се появява. Подписът не е на г-н Ш., моля да задължите да го представят в оригинал.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесеният депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Г. – По отношение на днес представените доказателства заявявам, че подписът не е на г-н Ш., моля да задължите да го представят в оригинал.

Относно държавно приемане на сградите, в чл.81 от Наредбата за държавните имоти е посочено. Не следва ли да се приема, че сградите имат държавно приемане, в какъвто смисъл има издадени удостоверения и писма както от МРРБ, така и от структурата на ответника в София – дирекцията за държавен и строителен контрол. Писмото не установява собствеността на сградите.

Твърдя, че Министерството на икономиката и Агенцията за приватизация нямат правно основание да съхраняват инвентаризационните описи на дружеството към 1992г., това е във връзка с посочения факт, че не са намерени данни в тези ведомства. Това не означава че няма такива, а че не са намерени, а ние имаме задължение да ги пазим 25 години и съгласно Закона за счетоводството и съгласно Закона за държавния архивен фонд. Счетоводната политика на предприятието от 1991-1992 г. е била отчитане, аналитично отчитане на ДМА посредством водене на картони, които съдържат реквизитите на инвентарната книга, с посочени в тях площ, размери, местонахождение, начислени амортизации, всички тези данни се съдържат в картони, вкл. вида на строителството, масивно, полумасивно.

Обръщам внимание, че това писмо, което е цитирано в заглавната страница в описа, е приложено в делото и е оспорено от адвокат Б. в предходно заседание. Представено е в областна администрация, мисля че са прилагани от колежката

АДВОКАТ Б. – Въпросното писмо представям във връзка с изявление, изхождащо от жалбоподателя с твърдение, че същия не разполага с актове и каквито и да било други документи за приемане на сградата, които биха били основание валидно и законно за включване на определена сграда в баланса на едно дружество, както и съответно акт по чл. 81 от Наредбата за държавните имоти. Това доказателство, което представям е в тази връзка, което считаме, че е в тежест на жалбоподателя да установи. Представено е с оглед да разкрием обективната истина, която подкрепя изложените от нас твърдения.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Не възразявам по приемането на представените документи.

АДВОКАТ Г. – Оспорвам подписа на под писма, подписани от Ш., представени в днешното съдебно заседание. Има представени достатъчно документи изходящи от изпълнителния директор на „Бутед” АД в кориците на делото.

АДВОКАТ Б. – Ние не твърдим, че писмото изхожда от управителя на дружеството и че е от името на дружеството.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД писмо от и.т. гл.секретар на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с изх.№08-00-135/26.03.2013г., писмо от изпълнителния директор на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол с изх. №92-00-10-62/22.04.2013г. и копие писмо от изпълнителния директор на жалбоподателя до Министъра на икономика.

Във връзка с последното представено писмо пълномощника на жалбоподателя възрази, че същото не е подписано от Н. Ш., изпълнителен директор на „Бутед” АД и поиска съдът да задължи представилата го заинтересована страна да представи оригинала на писмото. Същевременно, в срока по чл. 153 от ГПК, пълномощника на жалбоподателя оспори автентичността на това писмо с твърдението, че под него не е положен подписа на Н. Ш..

Във връзка с тези възражение, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД, чрез процесуалния му представител, в 14-дневен срок от днес да представи по делото оригинала на писмо, представено от същата страна в днешното съдебно заседание с входящ номер в Министерство на икономиката от №26-Б-64/04.03.2002г.

УКАЗВА на страните, че по оспорването автентичността на този документ съдът ще се произнесе в закрито заседание след представяне от заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД на оригинала на същото писмо.

 

Съдът счита, че по делото следва да бъде допусната допълнителна съдебно-счетоводна експертиза посредством която да се установи, какъв документ е послужил за основание процесната сграда да бъде включена в баланса на ДФ „Бутед” към 31.12.2012г. и от коя година са инвентаризацинните описи на същото дружество, в които е включена тази сграда.

Освен това съдът дава възможност на всички страни в 3-дневен срок да формулират свои въпроси към допълнителната съдебно-счетоводна експертиза и да ги депозират в същия срок по делото.

ДОПУСКА допълнителна съдебно-икономическа експертиза, която да

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 100лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по смет Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Л.. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.11.2015г. от 11.55ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице призован от съдебно заседание.

 

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: