ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 321 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бутед” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно при предходно разглеждане на делото.

За ответника – началник на РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено при първото разглеждане на делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Б., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано след като с решение №1469/10.02.2015г. по адм.д.№9391/2014г., на осн. чл.239, т.3 от АПК ВАС е отменил влязлото в сила решение, постановено по спора, по който е било образувано адм.д.№2415/2012г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

АДВОКАТ Г. – Поддържам жалбата. Ще ангажирам допълнителни доказателства относно активна процесуална легитимация на дружеството жалбоподател.

Представям съдебно удостоверение издадено по гр.д. №544/2012г. по описа на Бургаски окръжен съд, ведно с извлечение от електронен регистър, от което е видно, че е налице спор за собственост по отношение на процесната сграда. Считам, че същия се явява преюдициален по отношение на настоящото производство, още повече, че в административния съд не би могло да се решава спор за материално право, в какъвто смисъл са и произнасянето на ВАС, в т.ч. и на петчленен състав, по отношение на идентични казуси.

В тази връзка правя искане за спиране на настоящото производство до окончателно приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.д. №544/2012г. по описа на Окръжен съд Бургас. Искам да заявя, че процесната сграда е включена в предмета на това гражданско дело, всичките сгради са включени в този ревандикационен иск. Моля да ми бъде дадена възможност да представя копие от подадената искова молба подадена пред Окръжен съд Бургас.

Представям и моля да приемете доклад за приватизационна оценка, договор за приватизация, с приложен инвентаризационен опис и три броя декларации, от където е видно, че процесната сграда е декларирана пред Община Бургас по реда на ЗМДТ и дружеството заплаща регулярно такса битови отпадъци (ТБО) и данък недвижими имоти (ДНИ) за същата.

Имам и искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с оглед предпоставките на чл.17а от ЗППДОП(отм) с оглед на обстоятелството, включена ли е била сградата в баланса на „Бутед” АД към 1992г. с оглед разпореждане №36 на МС, с който държавното предприятие е преобразувано в еднолично дружеството. Активите, които са били предоставени с акта за разпореждането на преобразуване се включват в активите на новото дружество. Твърдим, че сградата винаги е била в активите на дружеството, както и твърдим също така, че и към настоящия момент дружеството винаги е заплащало местни данъци и такса смет.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Оспорвам жалбата. Моля, на първо място да оставите същата без разглеждане като недопустима, като считам, че единственото доказателство за настъпилите промени, което легитимира дружеството жалбоподател „Бутед” АД е АДС №2150/1997г. и настъпилите промени в записването. В графа 15 от същия, описването на сгради от същия, вкл. и сграда с инд. №07079.604.195.61 е отпаднало - единственото основание, върху което се е позовало дружеството жалбоподател и решаващия съд при постановяване на съдебното решение. Предвид отпадналата активна процесуална легитимация на жалбоподателя, моля да оставите жалбата без разглеждане и да прекратите настоящото съдебното производство.

В условията на евентуалност, ако не приемете възражението за недопустимост на жалбата, то моля да отхвърлите същата като неоснователна и недоказана. Представените в днешното съдебно заседание доказателства считам за неотносими към спора. Считам, че със същите по никакъв начин не се доказва активната процесуална легитимация на дружеството-жалбоподател.

Относно молбата за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза считам за неотносим въпрос №1, а именно „Включена ли е била процесната сграда в баланса на Държавна търговска фирма „Бутед” към 31.12.1992г.”, тъй като съгласно тълкувателно решение на ВАС процесуалната легитимност следва да се изследва към настоящия момент. Считам въпрос №1 за неотносим. Относно поставения в молбата въпрос 2 - предоставям на съда.

Към момента няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ Б. – Подкрепям изложеното от процесуалния представител на РДНСК. В допълнение считам, че не са налице основания за спиране на настоящото административно производство, а и не се изложиха основания и не се представиха доказателства за това. Доказателство за горното е, че това искане е твърдяно във всички административни производства и няма никакви основана към настоящия момент за спиране на настоящото производство.

На второ място - липсва връзка и няма как настоящия съд да установи наличие на преюдициалност на воденото дело пред Бургаски окръжен съд, тъй като това означава да гледа по същество производството по делото.

На следващо място считам, че са неотносими представените от жалбоподателя доказателства и ги оспорвам. Същите не са представени в тяхната цялост, а от останалите документи не мога да направя извод от какъв документ точно изхождат. Не оспорвам договора за приватизация, но по относимостта им към спора считам, че са неотносими и част от представените документи, доколкото нямат подпис под тях. Това не е доказателство, доколкото не се съдържа целия приватизационен доклад.

Оспорвам ги като неверни. Ако в тях се съдържат данни за правна собственост върху процесната сграда, оспорвам, че са неверни и в тази връзка това се личи и от отменения АДС, който би следвало да е единственото основание, на което процесната сграда би могла да бъде включена в приватизационния доклад, оценка и инвентаризационен опис. Аз не мога да преценя, защото не са представени в цялост тези доказателства.

Представените съдебни решения не ги оспорвам.

По отношение на искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, считам същата за неотносима, а и на следващо място жалбоподателят не е представил необходимите документи по делото, от които да се установи включването на процесната сграда в баланса на дружеството. Това става с първични счетоводни документи и считам, че се прави опит да бъде заобиколено прякото събиране на доказателства за твърдяното включване в активите на дружеството, тъй като жалбоподателя би следвало да разполага с тези документи и да ги представи на разположение на съда.

Искането е неотносимо толкова, доколкото и двата АДС на процесните сгради са отменени, АДС-та които биха били единственото основание за включването им в баланса на процесното дружество. Доколкото жалбоподателят не въвежда други правни основания, освен отменените АДС, и не сочи други правни основания считам, че всичките доказателства представени в днешното съдебно заседание не следва да бъдат приемани по делото, а експертизата моля да не бъде допускана.

Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Г. – Актът за държавна собственост по дефиниция няма правопораждащо правно действие, още по-малко правопогасяващо. Извършената корекция в АДС не води до погасяване правото на собственост върху процесните сгради, а що се касае до мотивите в заповедите на Областния управител, същите също нямат правопораждащо действие. Актовете не са отменени и със заповедта за деактуване и от нея също не се пораждат права за „Сентрал парк Бургас”ЕООД, доколкото заповедта за деактуване също няма правопораждащо действие. Очевидно е налице колизия на права относно спора за собственост и целта на цялото административно производство, инициирано от „Сентрал парк Бургас” ЕООД е спора собствеността върху процесната сграда да се реши чрез премахване на постройката.

С оглед оспорването на предложените доказателства отбелязвам, че приватизационната оценка е приложена в административната преписка по издаване на заповедта на Областния управител от 31.05.2013г. и именно въз основа на нея той е приел, че дружеството не е собственик и сградата не е била включена в активите на предприятието.

В случай, че съда уважи искането ми, то моля съдът да задължи Агенцията за приватизация да представи в пълен обем оценката за приватизация, защото на нас ни беше отказано да я предоставят и оттам ни казаха, че само въз основа на разпореждане на съда може да бъде издадено.

Наред с материалноправното основание на чл.17а от ЗППДОП(отм.), налице е и настъпила придобивна давност като основание на придобиване на собственост върху сградата от дружеството, именно в тази връзка е формулирана и задачата към съдебно-счетоводна експертиза дали дружеството е заплащало ТБО и ДНИ.Този факт не е бил оспорван.

С оглед другото възражение за липса на счетоводни материал по делото искам да заявя, че при първото разглеждане по делото сме представили извлечение по с/ка 203, откъдето е видно, че процесната сграда е отразена в баланса на дружеството, което е основание и затвърждава искането ми за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с оглед установяване на отговорността на представените в днешното съдебно заседание доказателства, за включване на процесната сграда в активите на дружеството. Все пак, с оглед претендираното основание на чл.17а от ЗППДОП(отм.), ние сме ограничени в тези параметри. Отбелязвам, че искането за спиране е направено само по три от производствата, това е с оглед забележката на адвокат Б..

РЕПЛИКА на АДВОКАТ Б. – Моля да имате предвид, че когато областния управител е отменил заповедта е направил справка в Министерство на икономика и там няма опис на процесните сгради, за оспорените заповеди и влезли в сила решения.

АДВОКАТ Г. – Моля да задължите Агенция за приватизация да представи в пълен обем оценката за приватизация.

 

Съдът счита, че представените доказателства са относими по делото, доколкото след решението на ВАС, с което е отменено влязло в сила решение, постановено по спора от Административен съд гр. Бургас, спорна се явява надлежната процесуална легитимация на жалбоподателя. Съдът също така взема предвид обстоятелството, че идентични спорове между същите страни - главни и заинтересовани, са приключили с един и същ резултат на първа и касационна инстанция, а впоследствие, по молби за отмяна на влезли в сила решения, ВАС е постановил противоречиви и непоследователни решения. Факт е, че има три отменени решения, а останалите - по-голямата част от исканията за отмяна са отхвърлени.

Относимо е и искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, защото този процесуален способ за събиране на доказателства не е с по-малка тежест от представянето на писмени доказателства, още повече, че в случая е по-добре лице със специални знания в областта на счетоводството да отговори на поставените въпроси, отколкото съдът, който не е счетоводител, сам да изследва счетоводни документи. По тези съображения и на основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от жалбоподателя с/ка 203 опис на сгради, към която е прикрепена заглавна страница „Доклад за приватизационна оценка” като отчита, че след тази страница се съдържа само извлечение от с/ка 203.

ПРИЕМА договор за продажба на 2 475 бр. дяла, представляващи 73% от капитала на „Бутед” ЕООД гр. Бургас, инвентаризационен опис и сравнителна ведомост, решение от 10.03.2000г. по ф.д.№4938/1993г. и решение №4938/1993г. по фирмено дело№4938., 3 бр. декларация по чл.17 от ЗМДТ.

 

Съдът установи, че в представеното от процесуалния представител на жалбоподателя съдебно удостоверение от Окръжен съд Бургас липсва посочване на процесната сграда, с оглед обстоятелството, че според обжалваната заповед сградата е с идентификатор 07079.604.195.61. В удостоверението са изброени множество едноетажни сгради, между които липсва такава с посочения идентификатор. Същевременно страната твърди, че процесната сграда е обхваната от съдебния спор, удостоверен с представеното съдебно удостоверение. По тази причина, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, с надлежни писмени доказателства да удостовери това твърдение.

След представяне на тези доказателства, съдът ще се произнесе в закрито заседание по искането за спиране на настоящото производство до приключване на производството по гр.д. № 544/2012г. по описа на Окръжен съд - Бургас.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните два въпроса обективирани в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 250 лв., вносими в 7-дневен срок от жалбоподателя по сметка на АСБ. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С. А., която да се призове след представяне на доказателство за внесения депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

АДВОКАТ Б. – Моля да задължите жалбоподателя да представи в пълнота договора, заедно с приложенията, същите имат значение за настоящото производство, както и във връзка с индивидуализацията на сградата. Считам, че без прилагане на същите е невъзможно да бъде даден отговор. Само представянето на доказателствата е, няма спор върху собствеността на дяловете на дружеството, а има дали е валидно относно вещите на дружеството. Считам, че същите са относими към указване на спорна. Моля да укажете на вещото лице, да вземе предвид и тези доказателства при изготвянето на експертизата.

Възразявам за назначаването на вещото лице А.. Представяла е заключения, които са в разрез на делото, имам предвид делата пред окръжен съд Бургас . Моля да замените вещото лице.

АДВОКАТ Г. – Не са същите задачите към вещото лице. дори колегите на ВАС отказват да дадат отвод. Смятам, че това важи и за вещото лице, но изказаха мнение за липса на обективност.

Това, че не ви харесва вещото лице, не означава, че не е обективно.

АДВОКАТ Б. – Ще ви донеса експертизите за да сравните, че не е обективно.

 

По направеното искане на адвокат Б. за назначаване на друго вещо лице, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ определеното вещо лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза Събина Арабаджиева със М.Л.. УКАЗВА на вещото лице Лаков, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

По оспорването на писмени доказателства, направено от процесуалния представител на заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас”ЕООД, съдът намира следното:

Пълномощникът на заинтересованата страна изрично заяви, че не оспорва представените съдебни решения. Извън тях всички описани по-горе доказателства са частни документи, поради което съдът счита, че липсва основание за откриване на производство по чл.193 от ГПК, тъй като не е обвързван от материална доказателствена сила на оспорените документи, защото те се ползват само с формална. Дали оспорените документи са верни, ще се установи след като бъдат обсъдени наред с всички събрани по делото доказателства.

 

С оглед възражението направено от процесуалния представител на заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас”ЕООД по повод представянето в цялост на договора за продажба на дружествени дялове от капитала на „Бутед” АД, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото всички приложения описани в представения договор.

 

АДВОКАТ Г. – Моля да бъде допуснат и трети въпрос към експертизата, а именно: Дали последните 10 години дружеството е заплащало дължимите ТБО и данък недвижими имоти. Правя това искане във връзка с твърдението ми, че имота е придобит и по давност.

 

Съдът, по направеното искане на адвокат Г.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА формулираният от адвокат Г. въпрос като трети към вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като допълва, че вещото лице следва да изследва 10-годишен период назад, считано от датата на издаване на обжалваната заповедта.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.06.2015г. от 11.55 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: