ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,24.04.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти април                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 321 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.05 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Д.М.П., И.П.П., Е.И.С., Д.Т.Д., редовно уведомени, не се явяват.

        

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

         Адв.Х.: Доверителката ми Д.Д. е диагностицирана за заболяване „Умерена умствена изостаналост”, страда от заболяване, което протича чрез ремисии и кризи. Към настоящия момент тя може да изразява правновалидна воля и учредяването на представителната ми власт е извършено в период на ремисия.

         Моля да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт Д.: Не се противопоставям на изявлението на адв.Х.. Не възразявам да се даде ход на делото.

 

         По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

 

         Адв.Х.: Поддържам жалбата на доверителката ми Д.Д..

         Правя следното уточнение: В периода, когато изготвях жалбата смятах, че Д. е поставена под запрещение и затова съм записала като жалбоподатели нейните баба, дядо и майка. Заявявам, че доверителката ми не е поставена под запрещение и от правна гледна точка няма пречка тя да изразява правновалидна воля. Поради това оттеглям жалбата от името на Д.М.П., И.П.П. и Е.И.С. и моля производството да се движи само по отношение на жалбата на Д.Д..

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. По отношение на жилищната площ, не оспорваме жалбата.

         Относно оттеглянето на жалбата по отношение на останалите жалбоподатели - нямам възражение.

         Адв.Х.: С оглед изявлението на процесуалния представител на ответника, оттеглям искането за експертиза, която да определи жилищната площ.

         Няма да соча други доказателства.

 

            Съдът, след като съобрази становищата на страните и надлежно учредената представителна власт на адв.Х., намира, че фактическите основания, визирани в хипотезата на чл.155, ал.1 от АПК са осъществени и не са налице процесуални пречки за уважаване на искането, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.М.П. с ЕГН *********, И.П.П. с ЕГН ********* и Е.И.С. с ЕГН ********** против Заповед № 107/11.01.2013г. на Кмета на Община Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 321/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас по отношение на Д.М.П. с ЕГН *********, И.П.П. с ЕГН ********* и Е.И.С. с ЕГН **********.

 

ПРОИЗВОДСТВОТО по настоящото дело да продължи по отношение на жалбоподателката Д.Т.Д. ***.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

Адв.Х.: Няма да соча други доказателства.

         Юрисконсулт Д.: Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Х.: Моля да  уважите подадената жалба, като постановите решение, с което отмените заповедта на кмета като неправилна и незаконосъобразна по следните ми съображения:

От представената към преписката Заповед № 107/11.01.2013г. се установява, че Комисията за установяване на жилищни нужди при Община Бургас е установила, че Д. живее в къща без нотариален акт. Със заповедта е отказано на доверителката ми да бъде включена в картотеката на Отдел „Жилищна политика” – гр.Бургас. В заповедта изрично е упоменато, че са налице условията на чл.4 от НУРУЖНГННПОЖ, обаче тя попада в хипотезата на чл.5, ал.1, т.1 и 2. В самата заповед няма никакви мотиви. Единствен реален аргумент в заповедта е, че жилището, което обитава доверителката ми и което е дало основание на административния орган да откаже определянето на жилищна група е само за това, че доверителката ми обитавала жилище без нотариален акт. Считам, че в настоящото административно производство искането за наличие или липса на нотариален акт е ирелевантно.

Защо след като отговаря на всички условия на чл.4 от Наредбата не е определена група за доверителката ми. В чл.4 няма изисквания затова, че при липса на нотариален акт да се откаже включване в жилищна група. Има безспорни данни, че доверителката ми живее заедно със сестра си, бабата и дядото в жилище от две стаи, общо на площ 46 кв.м. Положението в това семейство е много тежко. Двете сестри трябва да имат придружители, но тези грижи полага бабата. Момичетата много често бягат от дома си и се налага да ги издирват с полиция. На сестрата Анелия също е отказано включване в група за картотекиране и за това е налице производство по административно дело 320/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

Моля да постановите решение, с което да върнете преписката и отново да се разгледа от общинската комисия и доверителката ми да бъде картотекирана на основание чл.5, ал.1, т.3 от НУРУЖНГННПОЖ, за недостатъчната жилищна площ, която обитава.

Юрисконсулт Д.: Считам, че издаденият индивидуален административен акт отговаря на изискванията на НУРУЖНГННПОЖ.    Предоставям на съда да постанови решение съобразно представените доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: