ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.12.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти административен  състав       

На тринадесети декември                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно  дело номер 3219  по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 15:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Я.Д., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ- БУРГАС, редовно уведомен и своевременно призован, не изпраща представител.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

   

Делото е образувано по жалба на Д.Я.Д. с ЕГН ********** ***, чрез адв. А.П., против Заповед № 660 от 10.11.2017 год., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ - Бургас, с която се прекратява действието на безсрочно издаденото му Разрешително №02106627/01.06.2011год. за стопански риболов в Черно море и река Дунав, издадено на риболовен кораб с външна маркировка ПР 108 и име “Чакала”, поради това, че през 2014г., 2015г. и 2016г. – за повече от две поредни години е декларирал нулев улов на риба, като за същите периоди не са били подавани декларации за произход.

Ответникът е представил административната преписка по издаването на атакуваната заповед.

Преди датата на съдебното заседание е постъпило писмено становище от ответния орган с вх.№ 13030/04.12.2017г., с което съдебният състав е уведомен за постановен последващ административен акт, с който е оттеглен изрично оспорвания. Касае се за Заповед №795/24.11.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА-Бургас.

Постъпило е заявление входящ №13212/07.12.2107г. от Д.Я.Д., чрез пълномощник адв.А.П., с  което същият прави изявление, че оттегля жалбата си, поради оттеглянето на оспорения административен акт. На основание чл.143, ал.2 е поискано присъждане на съдебноделоводните разноски по делото в размер на 110,00 лева.

Докладваното оттегляне на оспорването е валидно извършено от пълномощника – в пълномощното е посочено, че пълномощникът има правата по чл.34, ал.3 от ГПК, в кръга на които се включва оттеглянето на оспорването.

Съгласно чл.155, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал.3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от жалбоподателя и разгледано по същество, е основателно. В текста на чл.159, т.8 от АПК е указано, че жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него.

Във връзка с това, сезиращата съда жалба на Д.Я.Д. следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

С оглед направеното от пълномощника на жалбоподателя искане следва да се посочи, че при оттегляне на жалбата принципно разноски не се присъждат на оспорващия,  но доколкото в настоящата хипотеза основание за зеявеното оттегляне на жалбата се  явява оттеглянето на оспорения с нея административен акт, то налице е хипотезата на чл.143, ал.2 от АПК, доколкото разноските на жалбоподателя са направени  преди датата на оттегляне  на оспорената заповед, видно от договор за правна защита и съдействие – лист №9 и Заповед №РД 795/24.11.2017 година на лист №32 от делото.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т. 3 и т.8 от АПК Административен съд Бургас, ІІІ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Я.Д. срещу заповед № 660/10.11.2017г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ - Бургас, с която се прекратява действието на безсрочно издаденото му Разрешително №02106627/01.06.2011год. за стопански риболов в Черно море и река Дунав, издадено на риболовен кораб с външна маркировка ПР 108 и име “Чакала”, поради това, че през 2014г., 2015г. и 2016г. – за повече от две поредни години е декларирал нулев улов на риба, като за същите периоди не са били подавани декларации за произход.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3219/2017г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОСЪЖДА  ИАРА, със седалище гр. Бургас да заплати на Д.Я.Д., ЕГН ********** разноски в размер на 110.00 лева.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.50  часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: