Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   792       /20.04.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори март, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                         ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар Сийка Хардалова, изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 320/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът И.Д.С. ***, е оспорил решение № 2030/15.12.2017г. постановено по АНД № 5354/2017г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000084/05.09.2017г. издадено от главен директор на Главна дирекция „Автомобилна администрация“. С наказателното постановление за нарушение на чл.8, §6, второ тире, изр.1 от Регламент 561/06, във вр. с чл.78, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) , на основание чл.93б, ал.10, т.3 от същия закон е наложена глоба в размер на 1 000 лв. Касаторът счита, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Отговорността на касатора е ангажирана за това, че на 19.07.2017г., около 12.00ч. в гр.Бургас, ул.“Одрин“, пред завод „Кроношпан”, посока пътен възел Север, извършва обществен превоз на товари (пшеница), като според снети данни от дигитална карта на водача № 0000000120539000, С. не е спазил изискванията за намалена седмична почивка от 24 часа най-малко, като намалението е с 9 часа и 53 минути за периода от 08.23ч. на 09.07.2017г. до 18.24ч. на 15.07.2017г. – нарушение на чл.8, §6, второ тире, изречение първо от Регламент 561/06 във вр. с чл.78, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози.

Съгласно чл. 78, ал.1, т.1 от ЗАвтП при извършване на превози на пътници с автобуси и превози на товари с автомобили, които самостоятелно или в състав от пътни превозни средства имат допустима максимална маса над 3,5 тона, лицата, осъществяващи превози за собствена сметка, превозвачите и водачите спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, съставена в Женева на 1 юли 1970г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (обн., ДВ, бр. 99 от 1995 г.; изм., бр. 27 от 2012 г.). 

Според нормата на чл.8, §6, от Регламент 561/06 на ЕП и на Съвета от 15.02.2006г. през всеки две последователни седмици водачът ползва поне две нормални седмични почивки или една нормална седмична почивка и една намалена седмична почивка от поне 24 часа. Намалението обаче се компенсира с равностоен период на почивка, ползван без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица. Седмичната почивка започва не по-късно от края на шест 24-часови периода от края на предишната почивка.

Съгласно чл.4, б.“з“ от същия Регламент, седмична почивка означава седмичен период от време, през който водачът може свободно да разполага със своето време и който включва нормална седмична почивка и намалена седмична почивка, като нормална седмична почивка означава всеки период с продължителност от поне 45 часа, а намалена седмична почивка е всеки период, който е по-къс от 45 часа и може при спазване на условията предвидени в чл.8, §6 да бъде съкратен до минимум 24 последователни часа.

От представената по делото извадки от дигиталната карта на водача се установява, че в периода от 08:23ч. на 09.07.2017г. до 18:24ч. на 15.07.2017г. не попада период, който да включва 24 часова почивка. Това означава, че каквато и да е почивка да е имал водача през предходната или през следващата седмица, при съобразяване изискванията на Регламента, че седмичната почивка започва не по-късно от края на шест 24 часови периода от края на предишната седмична почивка, то за посочения период, който е седем последователни 24 часови периода, следва да има период поне с намалена седмична почивка от 24 часа. Т.е. водачът е длъжен да почива при наличието кумулативно на следните условия: две последователни седмици, през които следва да има или две нормални седмични почивки или една нормална седмична почивка и една намалена седмична почивка, като същевременно седмичната почивка трябва да започне не по-късно от края на шест 24 часови периода, считано от края на предишната седмична почивка. С други думи, ако водачът е работил през първите шест дни от двете последователни седмици, той е длъжен да направи почивка, която може да е 45 часа или 24 часа и след това да работи още не повече шест 24 часови периода и отново да направи почивка, която е обусловена от предходната почивка. Ако предходната почивка е била нормална – 45 часа, то следващата може да е също 45 часа или не по-малко от 24 часа, но ако предходната почивка е била 24 часа, следващата в рамките на двете седмици задължително трябва да е 45 часа.

По изложените съображения правилно районния съд е приел, че в случая е установено и доказано осъщественото нарушение на чл.8, §6, второ тире, изречение първо от Регламент 561/2006г.

Не са допуснати съществени нарушения на процедурата по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление, поради което обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2030/15.12.2017г. постановено по АНД № 5354/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: