Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

           650                                   12.04.2017 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Г. РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 320 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от С. М. с ЛНЧ **********, с постоянен адрес: ***, представлявана от пълномощника адв. В.А., против решение № 213 от 23.12.2016 г. по НАХ дело № 339/2016 г. по описа на Районен съд- Поморие.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на решението в обжалваната част, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът се явява лично и с упълномощен представител, който поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на решението и наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение Поморийският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 16-0320-000496/14.07.2016 г., издадено от началник на група към ОДМВР- Бургас, РУ- Поморие, с което на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП е наложено на касатора С. М. административно наказание глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Съдът е счел, че са налице елементите от състава на нарушението по чл. 174, ал.3 от ЗДвП и правилно е ангажирана отговорността на М..

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 09.07.2016 г. около 01.45 ч. в гр. Поморие, на ул. „Княз Борис І“ в близост до хипермаркет „Била“, е бил спрян за проверка управляваният от М. лек автомобил „Мерцедес Ц220 ЦДИ“ с рег. № ****. Последната била поканена до служебния автомобил, за да бъде проверена за алкохол с техническо средство. Направени били няколко, но некачествени проби, тъй като М. не подавала достатъчно въздух в техническото средство, след което тя отказала да бъде проверена, заявявайки, че кабелът на апарата е с недостатъчна дължина. Полицейският служител разяснил на същата, че е необходимо да и́ бъде направено медицинско изследване на кръвта, като за целта съставил талон, приложен в административната преписка, съдържащ указание за явяване в ЦСМП- Поморие до 2.30 часа. След изявлението и́, че не желае да даде кръв за анализ, бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Съгласно нормата на чл.174, ал.3 от ЗДвП, при отказ на водача да бъде проверен с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози, се налага на същия административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години и глоба в размер на 2000 лева. От събраните в хода на съдебното производство гласни и писмени доказателства установява по несъмнен начин, че М. е отказала извършване на такава проверка, поради което съдът счита, че правилно е била ангажирана административнонаказателната и́ отговорност за това нарушение. Съдът намира за неоснователни доводите на последната досежно дължината на кабела на техническото средство. От данните по делото е видно, че кабелът е с дължина 1.80 м. и не би могло да се приеме, че е недостатъчен за извършване на проверката. Ирелевантни са твърденията за възможно настъпване на психическа атака при извършване на медицинско изследване, с оглед възможността да извършване на проверката с техническо средство, а от правилото на чл. 174, ал.3 от ЗДвП не са предвидени изключения, досежно лицата, страдащи от посоченото заболяване.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 213 от 23.12.2016 г. по НАХ дело № 339/2016 г. по описа на Районен съд- Поморие.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.