ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести април                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 320 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Г.Н.Б., редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Г.Н.Б., против заповед № 8-Z-59/12.01.2016г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „лятно кухня”, находящ се в поземлен имот №169 по плана на новообразуваните имоти с.о. Червенка, землище на гр.Черноморец, с идентификатор на имота  81178.41.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри за м.Аклади, землище на гр.Черноморец.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси формулирани в молба, която представям в днешното съдебно заседание.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в представената в днешното съдебно заседание молба, с изключение на въпрос 5, в частта „Търпим ли е”, тъй като същия е правен и следва на него да отговори съдът.

 

В залата ВЛИЗА адвокат Й. процесуален представител на ответника и представя пълномощно.

 

Съдът ЗАПОЗНАВА адвокат Й. с извършените до момента процесуални действия, а именно - даване ход на делото, приемане на представените доказателства и допускане на съдебно техническа експертиза.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам възражение относно извършените до момента процесуални действия. Ние оспорваме жалбата. Не се противопоставям на допуснатата експертиза. Моля да се приеме преписката за разглеждане от съда, представена от административния орган.

Предвид, че проверката на административното производство, видно от представената преписка, е започнало по жалба на собственика на съседния имот на чиято имотна граница е извършено  строителството, то на основание чл.153 от АПК, моля да конституирате като заинтересованата страна по настоящото производство В.Д. П.–П., със съдебен адрес ***, чрез адвокат Т. Д.-И.. Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, противопоставям се на така направеното искане за конституиране на заинтересована страна. Трайната съдебна практика ясно и безпротиворечиво е дала  действително разрешение на въпроса това кои лица трябва да участва в рамките на съдебното производство, в случая при обжалване на издадената заповед за премахване на незаконен строеж. Действително, лицата които имат право да участват в рамките на оспорване на заповед за премахване на незаконен строеж са издателя на акта и извършителя на съответния незаконен строеж. Искането подкрепено със становище, че г-жа В.Д.П.-П. се явява собственик на съседен УПИ, в който УПИ не е извършено процесното строителство и още повече въпросната г-жа не претендира да е извършител на лятната кухня, така както е определил административният орган, като предмет на премахване с процесната заповед, е основание да се остави без уважение искането за конституирането на заинтересована страна.

 

Съдът счита направеното искане за конституиране на заинтересована страна в производството за неоснователно, тъй като В.Д.П.-П. не е адресат на заповедта, не се твърди и не се установя тя да е извършител на незаконното строителство, поради което не се явява и заинтересована страна по смисъла на ЗУТ. Тя се явява лице подало жалба за извършено незаконно строителство, по която жалба  ответника е извършил проверката и издал процесната заповед. Това негово  задължение, произтича по силата на закона и то не е свързано с подаване на жалба. Подаването на жалба не прави едно лице заинтересовано и не му дава правото да участва в производство по чл.225а от ЗУТ, тъй като в това производство участват издателя на акта и извършителя на незаконното строителство.

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на ответника за конституирането като заинтересована страна в производството на В.Д. П.- П.

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за страните, пред Върховен административен съд.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.Б., което да бъде уведомено след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

АДВОКАТ С.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ Й.: Във връзка с твърдението на жалбоподателя, че  строителството не е незаконно, така както е отразено в административния акт, който се обжалва и предвид факта, че в подкрепа на тези аргументи не са представени доказателства, като строителни книжа, разрешение за строеж, съгласие на съседи, във връзка извършеното строителство на имотна граница, моля с оглед твърденията в жалбата укажете тежестта на доказване на жалбоподателя.

 

 Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в заповедта и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед, вкл. и чрез ангажиране на доказателства за законност на извършеното строителство и търпимост на същото, с оглед наведените твърдения в жалбата.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

АДВОКАТ С.: Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест. Няма да ангажирам доказателства към момента.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест. Няма да ангажирам доказателства към настоящия момент.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2016 г.  от 11.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице С.Б., след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: