ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи юни                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 320 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.Н.Б., редовно уведомен, не се явява. За нея адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б., редовно уведомена.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Б. по съдебно-техническата експертиза, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ С.: Да се изслуша заключението на вещото лице Б.. Запознат съм с него.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.Г.Б. –години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, с приложения към него, които поддържам.

Моля да бъде направена корекция на стр.7 след „зидове” трите абзаца, които започват с термина „перпендикулярно” и завършват е „под 2,50м” да не се чете, тъй като същия текст го има на следващата  стр.8, след снимката.

Моля да имате предвид, че на стр. 4 съм удебелила контура на два имота, единия с черно, а другия с червено. Имотът на жалбоподателя е с червено, а имота с черно е съседния имот на чиято граница се намира процесния строеж. Това съм имала предвид и затова са удебелени и двата имота. Процесният строеж като допълващо застрояване е допустим, като в отговора на въпрос 5 съм посочила на кои изисквания отговаря, които са в по-тъмен контур. На стр.9 има запис, че е допълващо застрояване и съм записала, че е допустим. Има проект, който е одобрен през 1993 година, а представителя на жалбоподателя по време на огледа каза, че между 1995- 2000 година е извършено строителството.

 

АДВОКАТ С.: Представям проект, опис, разрешение за строеж, обяснителна записка и фасада и вертикален разрез, като в хода на експертизата вещото лице е работило по тях, като самите жалбоподатели, дали от техническа неграмотност или не знам и аз защо, не са знаели, че са необходими и не са били наясно с техническата документация. Тази документация община Созопол не е коментирала и не е имала предвид.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Аз съм работила с тези документи, които ми бяха представени от жалбоподателя, сканирани копия, които съм приложила към заключението. Разрешението за строеж касае сезонната пристройка. Казала съм, че трябва да се направи връзка между къщата и външния кът, което значи че и този кът е включен в проекта за строеж. Може да го видите в обяснителната записка по средата има текст където това е посочено. Проектът не е пълен, няма количествени сметки, липсва и ВиК, като тези проекти, които са ми представени са приложени към заключението и по тях съм работила. Проектите са одобрени на 22.11.1993г., съобразно поставения печат. Това съм го посочила в експертизата.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му. Представям на съда за сведение оригиналите на посочените документи.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на  400лева, платими от внесения от депозит /л.45/.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, а именно проект сграда сезонно ползване с опис към него, разрешение за строеж, обяснителна записка, фасади и вертикален разрез.

 

Съдът след като извърши съпоставка на представените копия днес с оригиналите връща оригиналите на адвокат С..

 

АДВОКАТ С.: Доверителите ми са собственици от 2000 година, като това е заварено положение. Мисля, че вещото лице е посочило в кой период е построено на стр.8 последния абзац на отговор на въпрос 5 кога е построено. Моля, да ми предоставите възможност, с оглед установяване  годината на извършване на строителството, да ангажираме доказателства и да отложите делото за друга дата за изслушване на воден от нас свидетел. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът счита, че  направеното искане за допускане на гласни доказателства е основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА един свидетел на жалбоподателя при условията на довеждане, който да бъде изслушан в следващото съдебно заседание. 

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъде доведен свидетеля в следващото съдебно заседание, определението за неговото допускане ще бъде отменено и делото решено с оглед наличните доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2016година от 10,10часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: