ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети септември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 320 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.Н.Б., редовно уведомена, не се явява. За нея адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ С.: Уважаемо г-жо административен съдия, в предходното съдебно заседание  изслушахме заключението на вещото лице и делото беше отложено за ангажиране на доказателства във връзка с годината на извършване  на строежа като водим свидетеля, който допуснахте и който се явява предишния собственик на недвижимия имот. Конкретно той самият е изпълнител на сградата и процесния строеж.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала.

 

Снема самоличността на свидетеля, както следва:

 

М.П.Ц.- г., български гражданин, вдовец, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

АДВОКАТ С.: Може ли да кажете пред съда, от къде сте запознат с имота, запознат ли сте със самите постройки и от къде?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Това е моя бивш имот. Придобих този имот с разрешение на общината  през 1985 година. Продадох имота след 2000 година, но не мога да кажа точно кога. Когато ми дадоха имота същия беше пусто място. В него строих  през 1985-86година, след получаване на разрешение от общината и снабдяване с необходимите документи, като трябваше да направя, двуетажна вила, която продадох след пет-шест години. Освен вилата построих и външно барбекю, което представлява външна лятна кухня и затова се използваше. Това барбекю ориентировъчно по мое мнение беше около 20 кв.м..

 

АДВОКАТ С.: Вие в близките дни ходихте ли на място и ако да, има ли промяна от момента на изграждането и в момента на място  барбекюто?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Да, ходих скоро на място и има промяна. Едната част на барбекюто, поради лошите метрологични условия се беше разпаднала, но основата стои. Може би се е разрушило от валежите от студа. Барбекюто е направено някъде 2000 година, да кажем. Барбекюто се строеше заедно с къщата през 1985-86 година. Строителите ми предадоха ключовете на къщата и барбекюто. За годината 2000г., която съм казал, може би съм сбъркал, заради възрастта ми. Заедно са построени барбекюто и къщата, от една и съща бригада. Преди 10 дни пак ходих на място. В момента барбекюто, не че е по-малко, но една част е съборено от дъждовете или нещо друго. Като го правих не беше облицовано с камък, а сега е облицовано. Когато го правих това нещо беше строено от строителите с хоросан и вар. Това не е нещо отделно правено, а заедно с цялата вила.

Преди 10 дни когато ходих на място на вилата, видях, че към барбекюто беше направена една стена с два големи прозореца от съседите на мястото, без да има разрешение на сегашните собственици. Едно време ги нямаше тези прозореца, когато мястото беше мое.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ  свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените заповедта на кмета община Созопол за премахване на незаконен строеж, представляващ лятна кухня. На първо място считам, че обект „лятна кухня” по смисъла на ЗУТ не е установен в хода на настоящото дело. Тъкмо напротив  установени си няколко самостоятелни строежа, които по своето естество представляват парково градинско оформление, които са напълно самостоятелни сами по себе си независимо, че се намират в близко пространствено отношение в рамките на двора. На следващо място при изслушаната експертиза се установи, че са налични строителни книжа за самия стоеж, тъй като в частта „Фасади” са застъпени и въпросните градински паркови елементи, с оглед на което моля да отмените обжалваната заповед и ни присъдите направените разноски включително адвокатски хонорар и депозит за експертиза на вещо лице. Моля за срок за представяне на писмени бележки

 

В залата ВЛИЗА адвокат Й. процесуален представител на ответника  с представено по делото пълномощно по делото.

 

Съдът ЗАПОЗНАВА адвокат Й. с извършените до момента процесуални действия и ангажираните свидетелски показания.

 

АДВОКАТ Й.: Няма да соча доказателства. Нямам възражение по приключване събирането на доказателствата и не възразявам на извършените до момента процесуалния действия. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, предвид че първо безспорно се установи липсата на строителни книжа и други фактори за законност на строителството, а съответно и поради невъзможността за осъществяване на изискванията за търпимост по реда на § 16 от ЗУТ  предвид, че строежът  при всички случаи не се запазва по действащите устройствени планове и застроителни планове. В този смисъл Ви моля, да постановите решение с оглед събраните по делото доказателства и да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: