Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№928

 

гр. Бургас, 30. 05. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на осми май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Й.Б. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 320/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр.Бургас, против решение № 2569/16.12.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 4190/2013г. на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № НП-ЗОП-246/02.09.2013г., издадено от председателя на Сметната палата на Република България, с което за нарушение на чл. 101а от ЗОП, вр. с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно. Излага мотиви, че наказателното постановление е издадено в нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Иска същото да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде отменено и наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат С. И. от БАК, който поддържа жалбата и иска отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас изразява заключение, че оспореното съдебно решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Районният съд е обосновал извод, че констатираното нарушение действително е извършено, който извод касационната съдебна инстанция споделя.

От доказателствата по делото се установи, че с Решение № РД-151 от 24.04.2012г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас е открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) – „конкурс за проект за изготвяне на проект за Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда на „Трети учебен корпус“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

С Решение № РД-233/03.07.2012г. на ректора на университета, на основание чл.101, ал.6 от ЗОП участникът „Деметра проект” ООД гр. София е класиран на първо място и е обявен за спечелил конкурса за проект. На 19.07.2012 г. с класирания на първо място участник е сключен договор № 44/19.07.2012 г. за изготвяне на проект на обща стойност 31 914 лв. без ДДС. С анекс № 79/06.12.2012 г. страните по договора увеличават уговореното възнаграждение на изпълнителя на 53 276 лв. без ДДС.

При одит, извършен в университета от служители на Сметната палата на Република България е установено, че не са спазени условията и реда за провеждане на конкурси в устройственото планиране, определени в Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране (НПКУПИП). Установено било, че при сключването на договора за възлагане изготвянето на конкурсния проект е нарушен чл.101а от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП (ред. ДВ бр. 33/2012 г.). Констатациите мотивирали проверяващите да посочат, че процедурите за възлагане на обществени поръчки са изчерпателно изброени в чл. 16 от ЗОП и сред тях не фигурира конкурса за проект. Тези процедури приключват с избор на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка. Възложителите на обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 от ЗОП могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма „а“ от ЗОП. В конкретния случай е сключен договор за услуга на стойност, попадаща в обхвата на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП (ред. ДВ бр. 33/2012 г.) без да са приложени условията и реда на глава осма „а“ от ЗОП за събиране на оферти с публикуване на покана на Портала за обществени поръчки.

За установеното нарушение е съставен АУАН с № ЗОП-2-13-003-03/03.06.2013г., а въз основа на него е издадено наказателно постановление с № НП-ЗОП-246/02.09.2013г. на председателя на Сметната палата на Република България.

Установените факти не са спорни между страните.

Съгласно чл.101а от ЗОП, условията и редът по глава осма „а“, се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 от закона, която норма регламентира, че възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма „а“ при обществени поръчки с обект по чл.3, ал.1 от ЗОП на стойност без ДДС: за доставки или услуги – от 20 000 до 66 000 лв. Съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, обекти на обществени поръчки е предоставянето на услуги.

Съдът приема, че в конкретния случай се касае за възлагане на дейност с предмет „изготвяне на проект за пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда на „Трети учебен корпус“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, който предмет по своята същност е предоставяне на услуга и попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Установена е и стойността на услугата – 53 276,68 лв. без ДДС, която стойност попада в обхвата на  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП.

Предвид характера на възложената дейност, нейната стойност и посочените разпоредби от ЗОП, настоящият касационен състав приема, че за да възложи изработването на проект за процесните строителни работи, ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас е следвало да приложи условията и редът по глава осма „а“ от ЗОП, а не да премине към пряко договаряне с класирания на първо място участник в конкурса за проект. В този смисъл правилни са изводите на проверяващите служители относно извършеното нарушение, поради което и правилно е ангажирана юридическата отговорност на университета.

Предвид посочените съображения, Административен съд намира, че нарушението е констатирано от компетентен орган, спазени са процесуалните разпоредби, регламентиращи установяването на това нарушение, съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление, поради което изводът на районния съд, че оспореното пред него наказателно постановление е законосъобразно издадено, е правилен. Пред настоящата касационна инстанция не се сочат нови доказателства, които да водят до промяна на този извод.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2569/16.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. № 4190 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                         2.