ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 26.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и шести март                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 320 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.М.П., И.П.П. и Е.И.С. - редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За жалбоподателя А.Т.Д. се явява адв. Х.-представя пълномощно.

Ответникът – Кмет на Община Бургас - редовно призован, се представлява от юк. А. - представя  пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.П., И.П., Е.С. против заповед на кмета на Община Бургас, с която не е определена група за жилищна нужда и не е включена в картотеката на Отдел „Жилищна политика” при Община Бургас А.Т.Д..

 

Адв. Х.: Поддържам жалбата със следното уточнение: Жалбата е подписана от тримата жалбоподатели, които изброихте и от А.Т.Д.. Когато писах жалбата, майката на А.Д. ме уведоми, че А. е непълнолетна. В последствие  установих, че А. е пълнолетна и моля да имате предвид, че жалбата на А.Т.Д. е подписана от нея. Заявявам, че А.Т.Д. не е  поставена под запрещение към настоящия момент е пълнолетен гражданин с граждански права.

 

Юк. А.: Считам жалбата подадена от Д.П., И.П. и Е.С. за недопустима, поради това, че цитираните лица не са били страна в административното правоотношение, развило се пред кмета на Община Бургас. Страна по това правоотношение е единствено А.Д., която е и адресат на оспорения пред Вас административен акт.

Оспорвам жалбата на А.Д., с оглед доказване законосъобразността на административния акт.

Моля да приемете административната преписка, представена с нарочно съпроводително писмо.

Относно искането на жалбоподателя за назначаване на вещо лице, което да даде заключение колко жилищна площ притежават и достатъчна ли е за задоволяване жилищните нужди на всички живеещи в жилището, намирам въпроса за неотносим, тъй като всички факти и обстоятелства, касаещи жилищната площ са безспорно установени в попълнената от жалбоподателя А.Д. декларация.

Моля да допуснете и приемете заявление от А.Д., заявление от сестра й Д. Д. от една и съща дата и Заповед № 2973 от 24.11.2011 г. на кмета на Община Бургас за предоставяне на жилище на двете сестри, но те отказват жилището, което им е предоставено. Тоест тяхното заявление е след тази заповед и следва стартиране на нова процедура за ново картотекиране.

 

         Адв. Х.: Не възразявам да се приемат доказателствата.

 

Предвид изявленията на процесуалните представители на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2 от делото.

ПРИЕМА доказателствата приложени към жалбата.

ПРИЕМА доказателствата представени от юк. А. в днешното съдебно заседание – заявления от Д. Т.Д. и А.Т.Д. от 08.10.2012 г., Заповед № 2793/24.11.2011 г. с доказателства за получаването й.

 

Съдът констатира, че инициатор на административната преписка  е А.Т.Д.. Цялото административно производство се е развило единствено между нея и органът, издател на оспорения акт. А.Д. е пълнолетен български гражданин и въпреки данните, че страда от заболяване, не е поставена под запрещение, поради което от правна гледна точка А.Д. осъществява в пълен обем и самостоятелно своите права и задължения като гражданин, в т.ч. и своите права и задължения като адресат на административния акт.

 

Съдът счита, че оспореният акт не засяга непосредствено правата на жалбоподателите Д.М.П., И.П.П. и Е.И.С., поради което съдът счита, че жалбата на тези лица против Заповед № 114/14.01.2013 г. е недопустима. Липсата на правен интерес от оспорването на административния акт от тези трима жалбоподатели, обуславя прекратяване на производството по отношение на тях.

С оглед на изложеното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.П. с ЕГН *********, И.П.П. с ЕГН ********* и Е.И.С. с ЕГН ********** против Заповед № 114/14.01.2013 г. на Кмета на Община Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 320/2013 г. по отношение на Д.М.П. с ЕГН *********, И.П.П. с ЕГН ********* и Е.И.С. с ЕГН **********.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението от жалбоподателите, с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

Адв. Х.: Моля да приемете писмените доказателства, които представям, а именно: Експертно решение № 1134/24.08.2004 г., Договор за наем сключен между Община Бургас и бабата на А. – Д.М.П. и Трудов договор между кмета на Община Бургас и Д.М., че същата е определена за асистент да обгрижва внучката си.

 

 Юк. А.: Да се приемат представените доказателства.

 

Предвид изявленията на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА Експертно решение № 1134/24.08.2004 г.; Договор 109825 от 17.04.1996 г.; Трудов договор № 219/29.03.2010 г.; Споразумение за предоставяне на социални услуги от 30.03.2010 г.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Х.: На каква жилищна площ живее семейството на А.Д.?

 

ОТГОВОР на адв. Х.:  На 46 кв.метра живеят 4 човека.

 

Юк. А.: От представените в днешното съдебно заседание  доказателства е видно, че действително площта е такава.

 

Предвид  изявленията  на страните, съдът счита, че по размера на жилищната площ, която обитава семейството, не е налице спор, поради което и искането за допускане на съдебна експертиза следва да бъде отхвърлено, защото с това искане се цели установяване на обстоятелството, което бе уточнено чрез въпросите на съда и отговорите на процесуалните представители на страните.

С оглед на изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО за допускане на експертиза със задачите формулирани на л. 3, стр. 2 от делото.

 

Адв. Х.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Х.: Уважаеми г-н Съдия, моля от името на доверителката ми да уважите жалбата и отхвърлите заповедта на кмета на Община Бургас като неоснователна. От съдържанието на представената Заповед № 114/14.01.2013 г. на кмета на Община Бургас е видно, че на доверителката ми не е била определена група за картотекиране за задоволяване на жилищни нужди в картотеката на Отдел „Жилищна политика”. От мотивите на заповедта е видно, че макар да отговаря на условията на чл. 4 от Наредбата, тя попада в хипотезата на чл. 5, ал. 4 от същата наредба и се отказва картотекиране на жалбоподателката. От представения в днешното съдебно заседание договор е видно, че бабата на А.Д. е сключила договор с общината и в предоставеното общинско жилище от 46 кв. метра живее и сестрата на А.. Жалбоподателката е трудоустроена с умствено заболяване - шизофрения.  Положението в това семейство е много тежко, тъй като двете деца са големи момичета, бягат от дома си, издирват ги с полиция.

Относно представената в съдебно заседание заповед, че са били картотекирани през 2011 г. и те са отказали настаняване, видях че са се подписали двете момичета, но те са с умствени заболявания. През 2013 г. отново кандидатстват и не мога да разбера, защо сега се отказва картотекиране.

Моля да отмените заповедта и постановите решение, с което да приемете, че доверителката ми А.Д. е крайно нуждаеща се и следва да й се определи група и да бъде вписана в картотеката на Отдел „Жилищна политика” на Община Бургас.

Моля за решение в тази насока.

 

Юк. А.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и постановите решение, съобразно доказателствата по делото.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: