Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

град Бургас, 27.05.2011г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на двадесет и осми април, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                                                                        ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: ТИХА СТОЯНОВА изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 320/2011г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         Касаторът М.Я.К.,***, чрез адвокат М.Г., е оспорила Решение № 2302/22.12.2010г. постановено по НАХД №4116/2010г. на Бургаския районен съд, с което е изменено НП №02/НП-106/25.08.2010г. на директора на РЗОК гр.Бургас, в частта, с която на осн. чл.105а, ал.1 от ЗЗО на касаторката, в качеството на ИПППДМ – д-р М.К. е наложена глоба в размер на по 100лв. за пет констатирани нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО във вр. чл.307, т.2, б.”А” от НРД за 2010г., като съда е намалил размера на наложените наказания от 100 лв. на 50 лв. за всяко от тях. В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно и необосновано, постановено в противоречие на материалния и процесуалния закон и касаторът иска от съда да го отмени, а по съществото на спора да отмени НП.

            В съдебно заседание касаторката, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и пледира за отмяна на обжалваното решение.

            Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител, оспорва същата и иска от съда да я отхвърли като неоснователна и да остави в сила обжалваното решение.

            Представителят на окръжна прокуратура гр.Бургас счита първоинстанционното решение за правилно и обосновано.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

         С решението си районния съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са спазени формалните изисквания на ЗАНН. Същите са издадени от компетентен орган, съдържат необходимите реквизити, съобщени са по надлежен ред и липсват предпоставки за порочност на обжалваното НП, отнесени на плоскостта на процесуалните нарушения. Относно извършеното деяние и неговата съставомерност, районния съд е приел, че настоящата касаторка е нарушила разпоредбата на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО, нарушението на която е обявено за наказуемо със санкционната норма на чл.105а, ал.1 от същия закон. Съдът е приел, че касаторката е осъществила от обективна и субективна страна състава на административното нарушение, поради което е направил извода, че обжалваното НП е законосъобразно. Съдът го е изменил в частта, относно размера на наложеното наказание, като е приел, че определеният от наказващия орган размер е несправедлив и несъобразен с разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗАНН. В решението съдът е посочил още, че извършените нарушения не разкриват ниска степен на обществена опасност от другите случаи на този вид деяния, поради което не съдържат в себе си характеристиките на маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. С тези мотиви е потвърдил НП, като е изменил размера на наложената глоба за всяко от нарушенията от 100 лв. на 50лв. Решението е обжалвано само от М.К..

Решението е неправилно.

         От събраните по делото доказателства се установява, че настоящата касаторка е санкционирана за един и същи тип деяния извършени по отношение на различни лица, а именно неточно отразяване на зъбния статус при извършване на обстоен профилактичен преглед в амбулаторен лист от 2010г. за конкретно ЗЗОЛ спрямо статуса, описан в амбулаторен лист от 2009г. Констатирани са пет такива деяния. Отделно от това лицето е санкционирано затова, че не е поставил на видно място в кабинета си Приложение № 22 от НРД за 2010г. По отношение последната санкция НП не е обжалвано.

Съгласно чл.55, ал.2,т. 2 и т.3 от ЗЗО националните рамкови договори съдържат отделни видове медицинска помощ и условията и реда за указване на помощ съобразно тези отделни видове. В санкционната норма на чл.105а от същия закон е нормирано, че изпълнител на извънболнична медицинска помощ, който наруши условията и реда за указване на медицинска помощ по чл.55, ал.2, т.2 определени в НРД се наказват с глоба в размер от 50 до 100 лв. за физически лица или имуществена санкция в същите параметри за ЕТ и юридически лица.

            Цитираната в НП норма на чл.307, т.2, б.а от НРД 2010, която е посочена като нарушена във вр. с чл.55 от ЗЗО, предвижда изпълнителят на ПИДП да извършва за всяко ЗЗОЛ потърсило дентална помощ конкретен обем от дейности по приложение №22, диференцирани по възрастови групи, като при възрастова група над 18 години това е обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година. В конкретния случай навсякъде при фактическото описание на нарушението е посочено като изпълнително деяние неточното отразяване на зъбния статус при извършване на обстоен профилактичен преглед, а не липсата на обстоен преглед със снемане на зъбния статус веднъж годишно. От гледна точка на установените по делото факти няма спор, че по отношение на посочените пет лица задължението нормирано в чл.307, т.2, б.а от НРД 2010 изразяващо се в извършване на обстоен преглед със снемане на зъбния статус веднъж за съответната календарна година е извършено видно от описанието на нарушението в АУАН и НП. Там ясно е посочено, че такъв преглед на съответните лица е извършван както през 2009г., така и през 2010г. Посочената норма не съдържа изискване, касаещо параметрите очертаващи точността в отразяването на съответния зъбен статус. Според настоящия състав извода е, че нарушението на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО, във вр. чл.307, т.2, б.а от НРД 2010 се изразява в неизвършване на обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж годишно, а не в начина му на отразяване.

         Настоящият състав намира за основателно касационното възражение, че начина на отразяване на извършения преглед на зъбния статус е регламентирано в чл.337, т.2, б.”а” от НРД 2010, съгласно която показателите за качеството и ефективността на лечебната дейност в денталната медицина са за лечение: орален статус – пълен и правилно вписан и други конкретно посочени от буква „б” до буква „й” вкл.

            Касаторката обаче, с обжалваното НП не е привлечена към отговорност за нарушение на горната разпоредба - чл.337, т.2, б.”а” от НРД 2010, а й е вменено задължение да отговаря за нарушение на чл.307, т.2, б.а от НРД 2010, каквото тя не е установено да е извършвала.

         Отделно от това съдът намира, че е нужно да отбележи, че в НП неточно и неясно е описано конкретното нарушение. Касаторката е санкционирана за неточно отразяване на зъбния статус при извършване на профилактичен преглед, като от цялата административнонаказателна преписка не е ясно в какво се изразява това неточно отразяване.

         По изложените съображения настоящия касационен състав намира, че обжалваното решение на Районен съд гр.Бургас е неправилно и следва да бъде отменено, а по съществото на спора, да бъде отменено НП №02/НП-106/25.08.2010г. на директора на РЗОК гр.Бургас, в частта, с която на осн. чл.105а, ал.1 от ЗЗО на касаторката, в качеството на ИПППДМ – д-р М.К. е наложена глоба в размер на по 100лв. за пет констатирани нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО във вр. чл.307, т.2, б.”А” от НРД за 2010г.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.221, ал.2 от АПК, вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ОТМЕНЯ Решение № 2302/22.12.2010г. постановено по НАХД №4116/2010г. на Бургаския районен съд, вместо него постановява:

ОТМЕНЯ НП №02/НП-106/25.08.2010г. на директора на РЗОК гр.Бургас, в частта, с която на осн. чл.105а, ал.1 от ЗЗО на касаторката, в качеството на ИПППДМ – д-р М.К. е наложена глоба в размер на по 100лв. за пет констатирани нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО във вр. чл.307, т.2, б.”А” от НРД за 2010г., като незаконосъобразно.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: