ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети септември                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3200 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Я.М.К., редовно призован, не се явява и не се представлява. В 12:49 часа днес е постъпило писмено становище по факс от процесуалния представител на жалбоподателя, с което се иска да не се дава ход на делото и се иска ответникът да представи всички РКО, приложени към касационната жалба.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт В.М.c  пълномощно на лист 53 – адм.дело №12094/2016г. на ВАС.

 

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът СЧИТА, че не са налице пречки за даване ход на делото.

 

От процесуалния представител на жалбоподателя е приложено доказателство, че е възпрепятстван да се яви в днешното съдебно заседание. Такова доказателство за обективна невъзможност у жалбоподателя обаче липсва. Предвид изложеното не са налице предпоставките за отлагане на делото за следващо съдебно заседание.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ЮК. М.: Запознах се с писменото становище на адв. Й.. Заявявам, че съм представил разходните касови ордери с касационната жалба в ксерокопие, защото разполагаме единствено с ксерокопие на тези разходни касови ордери. Повече от това няма какво да представя. По отношение на оспорване на истинността на РКО заявявам, че ще се ползваме от тях.

Предвид направеното изявление на основание чл.193от ГПК съдът ОТКРИВА производство по оспорване истинността на разходните касови ордери, приложени по делото като доказателства за извършени плащания на жалбоподателя.

На основание чл.19,3 ал.3 от ГПК съдът УКАЗВА, че тежестта по доказване истинността на документите е възложена върху жалбоподателя и той с доказателствените средства, допустими в процеса, следва да установи твърдения от него факт. Предвид липсата на жалбоподателя или процесуалния му представител в днешното съдебно заседание, а и с оглед неизпълнение на част от указанията на съда от третото лице - куриерска фирма „Д.“ ЕООД, настоящия съд състав счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ СЪБИРАНЕТО на доказателствата.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице „Д.“ ЕООД в срок до 3 дни след получаване на съобщението да представи заверени четливи копия от РКО, издавани на Я.М.К., ЕГН ********** през 2010 г. и 2011 г. за получени и изплатени суми с наложен платеж от трети лица.

УКАЗВА на управителя на дружеството, че при неизпълнение ще му бъде наложена нова глоба в максимален размер.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на дружеството „Д.“ ЕООД на адрес: гр.София, НПЗ Искър, ул. Неделчо Бончев № 10.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на същия адрес ново съобщение до дружеството за наложената вече глоба на управителя Д.Х.Г..

УКАЗВА на жалбоподателя, че върху него е възложена доказателствената тежест за установяване на неистинността на оспорените доказателства –  доказателствените средства, допустими по АПК.

ДАВА възможност на жалбоподателя да обоснове твърденията си процесуално в хода на производството по чл.192 по ГПК.

 

Не ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 04.12.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: