ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесети март                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3200 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Я.М.К., редовно призован, не се явява, не се представлява. Постъпила е с вх.№ 3236/20.03.2018 г. молба-становище от адв. Й., с която моли да не бъде даван ход на делото в днешното съдебно заседание, тъй като на същата дата е пълномощник по АХД № 458/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив. С молбата прилага пълномощни и график на насрочените в Административен съд – Пловдив дела на днешна дата.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт В.М.c  пълномощно на лист 53 – адм.дело №12094/2016г. на ВАС.

 

 

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът констатира, че в изпълнение на указанията, дадени в предходното съдебно заседание, по делото са постъпили от трети лица -„С.” ООД и “Е.“ ООД доказателства, но не са постъпили доказателствата, изискани от куриерските фирми „Д.“ ЕООД и  „С.“ ООД. За куриера „Д.“ ЕООД по делото няма данни да е получил уведомление за доказателствата, които следва да представи, а за „С.“ ООД е налице редовно връчено уведомление, с което са дадени указания. Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата, а на двете дружества, които не са представили доказателства и не са заявили в писмена форма становище по исканията, отправени от съда до тях, следва да бъдат изпратени нови съобщения – с указания, че при неизпълнение на вмененото им задължение представляващите ги по Търговския регистър лица ще бъдат глобени на основание чл. 87 във връзка с чл. 91, ал.2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК.

Съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на двете неучастващи лица да представят доказателства.

 

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 08.05.2018 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на посочените куриерски фирми нови съобщения с указанията на съда.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: