ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3200 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Я.М.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт В.М.c  пълномощно на лист 53 – адм.дело №12094/2016г. на ВАС.

 

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 3432/23.3.2018г. писмо-отговор от „С.“ ООД.

Съдът КОНСТАТИРА, че в изпълнение на указания, дадени в предходното съдебно заседание, до днешното съдебно заседание не са постъпили от трето лице – куриерска фирма „Д.“ ЕООД изисканите доказателства.

Съдът СЧИТА, че съобразно указанията, които е дал и неизпълнението им от страна на третото лице, следва да бъде ангажирана отговорността на неговия управител на основание чл. 87 от ГПК, във вр. с чл.91 от ГПК и чл. 144 от АПК. По делото не са представени каквито и да е изявления от страна на третото лице „Д.“ ЕООД за наличието на обективна невъзможност да бъдат изпълнени указаният, дадени от съда и получени двукратно от служител на третото лице – лист 264 и 265. Съдът счита, че неизпълнението на указанията от страна на дружеството затруднява хода на производството, поради което на управителя на търговеца следва да бъде наложена глоба. Затова на основание чл. 92, ал.1, във връзка с чл. 87 от ГПК и чл. 144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на Д.Х.Г. с ЕГН ********** - управител на „Д.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. ***глоба в размер на 100,00 (сто)  лева.

УКАЗВА на Д.Х.Г. незабавно след получаване на новото съобщение да изпълни указанията, които са дадени, като при ново неизпълнение на основание чл. 91, ал.2 от ГПК ще бъде санкциониран за повторно извършване с глоба към максималния размер, предвиден в закона.

На основание чл.92, ал.1 лицето има право в едноседмичен срок от получаване на съобщението за наложената глоба да подаде молба за отмяната й до съда.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 25.09.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: