ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06. 02.                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести февруари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3200 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Я.М.К., редовно призован, не се явява и не се представлява. От процесуалния му представител е постъпило  писмено становище с искане да се даде ход на делото и са направени доказателствени искания.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт В.М.c  пълномощно на лист 53 –адм.дело №12094/2016г. на ВАС.

 

 

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Делото се разглежда за втори път по същество пред Административен съд Бургас след отменително решение № 14167/21.11.2017 г. по адм. дело № 12094/2016 г. на ВАС.

ДОКЛАДВА жалба от Я.М.К. против против РА № 021301160/24.06.2015г., потвърден с Решение № 256/23.09.2015 г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Бургас, с който на жалбоподателя са определени данъчни задължения за данък върху доходите на физически лица, свободни професии, граждански договори и др. за периода 01.01.2010 г.-31.12.2010 г. в размер на 8207,58 лева и лихва за просрочие в размер на 3483,10 лева.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦ.ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Разполагате ли с по-ясни копия от доказателства, представени с касационната жалба на лист 6-52 от административното дело на ВАС?

ЮК. М.:  Не, те са копирани от преписката на съпругата на К.. Такива са ни пратени от куриерските фирми. По делото има представени компактдискове, представени от куриерски фирми. На диска трябва да са записани файловете от „И.” и „С.”. Това са екселски файлове 3-4 таблици, едната от които има 7000 реда, другата - 5000 реда, третата - 3000 реда. Точно за ревизираните периоди се отнасят. Всеки ред от всяка таблица представлява поръчка, която е изпълнена от жалбоподателя, като съответно заплатените по нея суми чрез пощенския оператор са получени от него и от тогавашната му съпруга. Няма как да ги посоча, тъй като са над 15 хиляди на брой. Записани са в екселски таблици на компакт диск. Налични са по делото.

Относно касовите ордери, по които Я.К. и тогавашната му съпруга са получавали парични средства, моля да бъдат задължени съответните куриерски фирми да представят тези документи, включително и в четлив вид. На някои документи, по които са получавани пари, съпругата му е написала името на Я.К., ЕГН-то му и неговата лична карта, тъй като е отсъствал го е подписала с неговия подпис. Има ревизионен акт.

СЪДЪТ: с представеното писмено становище от процесуалния представител на жалбоподателя се иска да бъде задължена ответната страна да попълни преписката с всички документи или да заяви дали по делото са налични всички разходни касови ордери и товарителници, по които се твърди, че Я.К. е получавал плащания. С писменото становище се настоява ответникът да посочи номерата на товарителниците и разходно-касовите ордери, по които се твърди, че доверителят е получавал плащания от куриерски фирми.

Съдът КОНСТАТИРА, че по товарителници плащания от куриерски фирми към жалбоподателя е невъзможно да бъдат осъществени. Такива плащания са били извършвани единствено въз основа на разходни касови ордери (РКО). Затова съдът счита, че единствените релевантни към спора писмени доказателства биха били само разходните касови ордери, които са издавани на жалбоподателя от куриерските фирми. Съдът обръща внимание на жалбоподателя, че част от представените РКО не съдържат индивидуален номер, а са индивидуализирани единствено с датата на издаването си и със сумата, която е изплатена на жалбоподателя по съответния ордер. По този начин в ревизионния доклад са индивидуализирани и платежните документи, въз основа на които са установени задълженията на К.. Ако жалбоподателят оспорва тези доказателства, той може да ги индивидуализира, както посредством съответната страница на делото, на която те се намират, така и посредством датата на издаването си, издателя на РКО и сумата, която е посочена в тях като изплатена на Я.К..

С оглед на изложеното и като счита, че ревизионното производство се е развило по специфичния ред на чл. 122,124 ДОПК, който определя специфичен начин за разпределяне на доказателствената тежест в производството, съдът ПРИЕМА, че доказателствената тежест за опровергаване на фактическите констатации на ответника, в т.ч. и за факта на получаване на пари по разходни касови ордери през 2010 година и 2011 година от куриерски фирми, е възложена върху жалбоподателя К.. Затова съдът счита, че оспорването, направено в писменото становище от процесуалния представител на жалбоподателя – вх.№ 1468/05.02.2018  г. във вида, в който е формулирано, е твърде общо.

На основание чл.171, ал.4 от АПК във връзка с пар.2 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя да индивидуализира със страница от делото дата, издател, посочена сума за получаване, всички РКО – приложени по делото, чиято автентичност оспорва, за да бъде преценена и евентуалната необходимост от съдебна експертиза на почерк на получателя на тези суми (а не съдебно-графологична експертиза – както е поискана от адв. Й. и която има различни задачи – установяване на характеристичните особености на лицето по признаците на неговия почерк).

По отношение на представените в производството пред ВАС доказателства – лист 6-52 от административното дело на ВАС, съдът счита, че следва да се произнесе по искането в писменото становище на адв. Й. след допълнително уточнение от негова страна кои именно доказателства - част от административната преписка по делото оспорва за тяхната автентичност.

По искането, направено от процесуалния представител на ответника, съдът счита, че то следва да бъде уважено. След запознаване с приложения по делото компакт диск, да бъдат изготвени искания до третите лица – куриерски фирми-доставчици на стоки, заявени за изпращане от жалбоподателя, за представяне на четливи заверени ксерокопия от разходно-касови ордери, издадени на Я.М.К. с ЕГН ********** през 2010 и 2011 г.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА трети неучастващи лица „Д.“ ЕООД, „Е.“ ЕООД,С.“ ООД и „С.“ ЕАД, в 15-дневен срок от получаване на съобщенията да представят заверени четливи копия от разходни касови ордери, издавани на Я.М.К., ЕГН**********, през 2010 и 2011 г. за получени и изплатени суми с наложен платеж от трети лица.

УКАЗВА на страните, че при неизпълнение на дадените указания съдът ще приложи чл.161 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата. Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 20.03.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства и да изразят допълнителни становища.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: