ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 21.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи март                               две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 31 по описа за 2018година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.М.Х., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.О., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, редовно уведомен, не  изпраща процесуален представител.

 

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.А.О.  редовно и своевременно призован,  се явява лично.

 

          Явява се  вещото лице З.Ч.А..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.О.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА О.: Да се ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№  2954/13.03.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А.:  На 76 години, българка, български гражданин, семейна, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните по делото.

ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам, ведно със снимковия материал и скиците към него.

ВЪПРОС НА АДВ.О.:Моят въпрос е свързан с отговора на въпрос №3:“Подходящи ли са по вид, местонахждение, разположение материали, съобразно строителните традиции и практики в българските села към момента на изграждането им и към настоящия момент“Дали  според Вас отговаря на хигиенните изисквания, това което е изградено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тоалетната отговаря на хигиенните изисквания, изпълнени са с подходящ материал, но не съответстват на ЗУТ и ЗТСУ към момента на изграждане. Описани са подробно в заключението.

ВЪПРОС НА АДВ.О.: Успяхте ли да установите точните граници на двата парцела?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Нямала съм такава задача. Измерванията са направени по установените огради на двата имота към момента, съобразно фактическото положение. Видно от  протокола от 1998 година,  когато е направено замерване и е установено отклонение на имотната граница, отклонеието е в рамките на един метър на лицето, а в дълбочина  е намалено, но отстоянието от три метра не  е спазено.

АДВ.О.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА: Относно третия строеж, който представлява ограда, това част от  постройка ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Било е съществуваща постройка, която на линията на оградата е съборена  и са останали два от зидовете,но спокойно може да остане 60 см., каквито са изискванията. Напреченият зид е с по-голяма височина, но в случая играе ролята на ограда.

ВЪПРОС НА СЪДА: Може ли да бъде ремонтирана или проебразена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, може да се събори до 60 см.

ВЪПРОС НА АДВ.О.: Дали септичната яма се ползва?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Отгоре е с бетонова плоча и няма как да се види дали се използва към момента, но зад нея има ревизионна шахта, която е почти засипана и само 25 см отгоре е открита. Намира се в терена на заинтересованата страна, няма води отпадъци

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА О.: Тази септична яма остава в моя имот!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да.

АДВ.О.: В случая въпросът не е относно определяне на имотните граници и как може да твърдите, че е във  Вашия имот, след като  вещото лице каза, че се определят имотите граници по фактическата обстановка към момента.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тази шахта се намира зад оградата, която сега е съществуваща. Попада в този спорен един метър.

Съдът след като изслуша становището на страните и вещото лице намира, че следва да приеме заключението на вещото лице З.Ч.А., поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото съдебно-техническата експертиза на вещото лице З.Ч.А., като й определя възнаграждение  в размер на 300.00 (триста) лева в рамките на депозита, съобразно представената справка-декларация..

АДВ.О.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА О.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.О.: В случая обръщам внимание, че спора е срещу заповед на кмета на Община Сунгурларе и предмета на делото не е определяне на имотни граници. Очевидно е, че заинтересованата страна О. се опитва с административен ресурс на общината да постигане целите и решаване на спор, който се разрешава по реда на ГПК. Моля заповедта  на кмета на Община Сунгурларе да бъде отмена на посочените в жалбата  мотиви.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА О.: Не съм съгласен със становището на процесуалния представител на жалбоподателя.Имам протокол от 1999 година  за техническо измерване. От този протокол личи къде е границата.  Всички измервания са направени.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: