1ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седми февруари                                     две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 31по описа за 2018година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.М.Х., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.О., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, редовно и своевременно призован не се явява. Изпраща процесуален представител адв.Г., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.А.О.  редовно и своевременно призован,  се явява лично.

 

          Явява се  вещото лице З.Ч.А..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.О.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА О.: Да се гледа делото днес.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от Г.М.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, представляван от адв.Д.Г.О. срещу Заповед №685/14.12.2017 година на кмета на Община Сунгурларе, с която се задължава жалбоподателя Г.М.Х. да премахне от наследствения си недвижим имот, находящ се в УПИ Х95 ,кв.13,по ПУП на с.Съединение, общ.Сунгурларе тухлена ограда, тоалетна и септична яма, тъй като са с неподходящо разположение и вид.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички установени в разпоредбта на чл.195, ал.5 ЗУТ обстоятелства, отразени в преписката по издаване ан оспорения акт. В тежест на жалбоподателят предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от назначеното вещо лице З.Ч.А. с входящ № 1417/02.02.2018 година, с която моли да бъде удължен срока за изготвяне на допусната съдебно-техническа експертиза.

АДВ.О.: Поддържам жалбата. При разговора преди началото на делото с ответната страна стана ясно, че целта и предмета на делото е съвсем  различна, а именно  спор за граници, който не се решава в рамките на това административно производство.Обръщам внимание, че заповедта е издадена на основание  неподходящ  външен вид.Поддръжам жалбата. Няма да соча други доказателства.

АДВ.Г.: Оспорваме жалбата. Налице са всички предпоставки за прилагане на чл.195, ал.5 от ЗУТ и жалбата е правилна и заоносъобразна. Молим да приемете административната преписка, както и  да дадете възможност на вещото лице да изготви назначената от Вас съдебно-техническа експертиза.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА О.: Аз съм запознат със заповедта. От 1999 година имам спор с жалбоподателя.Заповедта е издадена правилно,аз лично извиках служителите на общината, за да констатират това обстоятелство намясто.Оградата  се намира според мен в моя двор, навлязла  е 1.17 метра навътре.От преди 1999 година беше построена тази постройка, това беше стопанска сграда, след това  през 1999 година беше съборена от съседите ми и остана единствено зидарията  от тухли и кал с височина от 60 см.Същите са намират в моя имот и пречат на сина ми да си построи  къща  там.Тоалетната е на около половин метър в моето място, а септичната яма е на един метър  в моето място.

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената  административна преписка.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Моля да ми се даде време да изготвя експертизата.

СТРАНИТЕ: Да се даде възможност на вщото лице З.А. да изготви експертизата.

Съдът  намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключено.Делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.03.2018 година  от 13:00 часа за която дата и час страните и  вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: