ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 29.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и девети февруари              две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 31 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД срещу Акт за установяване на задължение по декларация № АУ008233/03.11.2014г., издаден от Главен експерт в отдел „Контрол и принудително събиране” на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, потвърден с Решение №70-00-7315/10/01.12.2014 г. на директора на дирекция „МПДТР“ към Община Бургас, в частта относно определените с акта с установяване на задължение по декларация данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за отчетната 2014 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

Представил съм  допълнителни доказателства с две придружителни писмо – от 26.01.2016 г. и от 02.02.2016 г., които моля да приемете.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме като доказателства по делото представените от юрисконсулт М. писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от процесуалния представител на ответника съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо, находящо се на л.8 от материалите по делото.

С оглед липсата на други доказателствени искания съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля като инстанция по същество да потвърдите акта до размер на задълженията за 2014 г. така, както сме представили писмо вх. № 709/26.01.2016 г. Относно предоставянето на услугите, формиращи такса битови отпадъци, се придържам към изложеното в писмо № 1024/02.02.2016 г.

Моля за възнаграждение за юрисконсулт в полза на община Бургас.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: