О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 52                     от  07.01.2015г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на седми януари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 31 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 60, ал. 4 от АПК.

Образувано е по жалба на „ФРИДЕНС“ ООД с ЕИК 202055193, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 61, представлявано от управителя С.К.Т. против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК на Заповед № 3582/30.12.2014 год. на Кмета на Община Бургас. Твърди се, че допуснатото предварително изпълнение на административния акт не отговаря на целите, посочени в чл. 60, ал. 1 от АПК, като административния орган неправилно е преценил, че са налице предпоставките посочени в тази правна норма. Заявено е също твърдение, че мотивите са неясни и сочат на тенденциозно отношение към дружеството, като също така предварителното изпълнение на акта нанася значителна и трудно поправима вреда за жалбоподателя. Развити са и подробни доводи, съгласно които предварителното изпълнение на заповедта не се налага, за да се осигури живота или здравето на гражданите, чрез действието на тази заповед не се защитават особено важни държавни или обществени интереси, липсват данни, че може да бъде осуетено или затруднено изпълнението на заповедта, а от закъснение на изпълнението й няма да последва значителна или труднопоправима вреда. Във връзка с подробно развитите доводи е формулирано искане за отмяна на разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 3582/30.12.2014 год. на Кмета на Община Бургас като незаконосъобразно и неотговарящо на целите, посочени в чл. 60, ал. 1 от АПК.

Като взе предвид приложените по административната преписка доказателства и формулираното искане и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира за установено следното:

Със Заповед № 3582/30.12.2014 год., на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал. 5 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, Кмета на Община Бургас е отнел Разрешение за удължено работно време № 314/21.11.2014 год., издадено на „ФРИДЕНС“ ООД, ЕИК 202055193, представлявано от С.К.Т., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 61, партер, с което да извършва търговска дейност в обект: бар-клуб „ФРИДЕНС“, находящ се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, до бл. 14 за времето от 00:00 ч. до 24:00 часа, валидно до 20.10.2015 год. В цитираната заповед, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, като е взел предвид цитирано в мотивите писмо (Рег.№ рег.-42271/29.12.2014 год. на ВПД Директор на ОДМВР Бургас), настъпил инцидент и предстоящите новогодишни празници, с цел осигуряване на обществения ред, опазване живота и здравето на гражданите и клиентите на заведението, както и предотвратяване извършването на престъпления, административния орган е допуснал предварително изпълнение на заповедта. Видно от приложена по административната преписка разписка, Заповед № 3582/30.12.2014 год. на Кмета на Община Бургас, ведно с включеното в нея разпореждане по чл. 60, ал. 1 от АПК е връчено на С.К.Т., в качеството ме на представляващ „ФРИДЕНС“ ООД на 30.12.2014 год.

Съгласно чл. 60, ал. 4 от АПК, разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. В настоящия случай, заповедта е връчена на 30.12.2014 год. и визирания в цитираната норма тридневен срок изтича на 02.01.2015 год. – неприсъствен ден. Съгласно чл. 60, ал. 6 от ГПК, субсидиарно приложим по смисъла на чл. 144 от АПК, когато последния ден от срока е неприсъствен, срока изтича в първия следващ присъствен ден. Сезиращото съда искане за отмяна на разпореждането за предварително изпълнение на заповедта е депозирано на 05.01.2015 год. – първия следващ присъствен ден, поради което същото е депозирано в срок. Искането е подадено от лице имащо правен интерес и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустимо.

Разгледано по същество, искането е основателно по следните съображения:

Видно от оспорения акт, административния орган е постановил: „Като взех предвид цитираното в мотивите писмо, настъпил инцидент и предстоящите новогодишни празници, с цел осигуряване на обществения ред, опазване живота и здравето на гражданите и клиентите на заведението, както и предотвратяване извършването на престъпления, ДОПУСКАМ предварително изпълнение на настоящата заповед”.

Общият принцип, въведен в разпоредбата на чл. 166, ал. 1 от АПК е, че подаването на жалба срещу административен акт спира неговото изпълнение. Поради това и нормативно уредената възможност за административния орган да преодолее този суспензивен ефект на жалбата чрез допускане на предварително изпълнение има изключителен характер. Това означава от една страна реализиране на правомощието само и единствено при наличие на казуистично регламентираните в чл. 60, ал. 1 материалноправни предпоставки и от друга страна забрана нормата да се тълкува разшерително.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на административния акт се допуска, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен личен интерес. Общият критерий по чл. 60, ал. 1 от АПК за допустимостта на предварителното изпълнение изисква защитата на визираните ценности и интереси да е в такава пряка и непосредствена причинна зависимост от момента на изпълнение на административния акт, че по-късното му изпълнение да създава вероятност за настъпването на значителна или трудно поправима вреда. Видно от цитираната разпоредба в нея се съдържат няколко хипотези, което означава, че административният орган, когато допуска предварително изпълнение на акта е длъжен да го мотивира какво налага допускането на предварителното изпълнение.

Наличието на някоя от изрично посочените в чл. 60, ал. 1 от АПК хипотези следва да бъде мотивирано и подкрепено с доказателства, за да се осигури възможността на заинтересуваните лица да реализират правото си на защита, а съдът да прецени законосъобразността на допуснатото предварително изпълнение. Няма спор, че когато допуска предварително изпълнение на административния акт, органът има задължението да изложи обстоятелствата, които изискват да бъдат предприети незабавни действия за промяна на съществуващото до издаването на акта фактическо положение.

В настоящия случай административният орган е допуснал предварително изпълнение на решението си на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. В разпореждането обаче не са посочени конкретните фактически основания, които да налагат извода, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, нито са ангажирани доказателства по делото в този смисъл. Административният орган се е ограничил единствено с бланкетното посочване на една от регламентираните в чл. 60, ал. 1 от АПК хипотези, а именно – опазване живота и здравето на гражданите и клиентите на заведението, като липсват доводи, от които да се обоснове извод, че по-късното изпълнение на заповедта би застрашило или увредило живота или здравето на гражданите и клиентите на заведението. В тази връзка, от съществено значение е да се отбележи, че със Заповед № 3582/30.12.2014 год. не се преустановява изцяло дейността на заведението, а само се отнема разрешението за удължено работно време – след 00:00 часа. С оглед на това, за съда остава неясно как предварителното изпълнение на заповедта би опазило живота и здравето на гражданите и клиентите на заведението до 00:00 часа, до който час заведението продължава да функционира.

На следващо място, разпореденото от административния орган предварително изпълнение на Заповед № 3582/30.12.2014 год. е мотивирано с писмо Рег.№ рег-42271/29.12.2014 год. на ВПД Директор на ОДМВР гр. Бургас. В цитираното писмо, Кмета на Община Бургас е уведомен за възникнал на 28.12.2014 год. инцидент в дискотека „Час Пик“ гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, между служители на охранителна фирма „Аватари“ ООД гр. Бургас, наета за охрана на обекта и посетители на дискотеката. От писмото става ясно, че скандал, възникнал между две групи посетители на заведението е прераснал в сбиване пред дискотеката. При опит за предотвратяване на скандала от страна на охранител на дискотеката, същия е получил прободна рана в областта на корема и е откаран в ЦСМП-гр. Бургас за оказване на медицинска помощ. С оглед на така възникналия инцидент и предвид констатираната от органите на МВР липса или занижен контрол на пропускателния режим в дискотеката, ВПД Директор на ОДМВР Бургас е предложил Кмета на Община Бургас да преразгледа разрешението, дадено от Община Бургас за удължаване на работното време след 24.00 часа на обекта. Анализът на сигналното писмо на ВПД Директор на ОДМВР Бургас показва, че в същото липсва информация, относно часа на възникване на инцидента, инициирал постановяване на оспорената заповед, такъв липсва и в материалите по цялата административна преписка. В тази връзка не би могло да се установи наличието на причинно-следствена връзка между удълженото работно време и възникналия инцидент. Липсва причинно-следствена връзка и между занижения пропускателен режим в заведението и удълженото работно време (пропускателен режим в дискотеката, вероятно се осъществява или би трябвало да се осъществява и преди 24.00 часа).

Относимо към настоящото производство е обстоятелството, че цитираното писмо на ВПД Директор на ОДМВР Бургас е посочено от административния орган като мотив за постановяване на разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта. Анализът на изнесената в писмото информация не обосновава наличието на хипотезите и основанията, регламентирани в чл. 61, ал. 1 от АПК за допускане на предварително изпълнение на акта. Следва също да се отбележи и друг съществен факт, който се съдържа в писмото. От същото става ясно, че инцидента е възникнал извън заведението, поради което не би могло да се направи логично заключение как предварителното изпълнение на заповед за отмяна на удълженото работно време би ограничил възможността за възникване на инциденти извън заведение, което функционира до 24.00 часа.

Настоящият съдебен състав намира за изцяло неотносими и останалите доводи, мотивирали административния орган да постанови разпореждането по чл. 60, ал. 1 от АПК. „Предстоящите новогодишни празници“, към настоящия момент са отминали, а „предотвратяване извършването на престъпление“ не е правомощие или задължение на Кмета на Община Бургас, съгласно изрично регламентираните такива в чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА. Следващият довод – осигуряване на обществения ред също остава необоснован и немотивиран и не би могъл да обоснове необходимостта от предварителното изпълнение на акта. Поради липсата на конкретни мотиви не става ясно как предварителното изпълнение на Заповед № 3582/30.12.2014 год. би способствало за опазването на обществения ред и то само след 24.00 часа, който времеви период касае тази заповед.

По изложените съображения, съда намира разпореждането, постановено на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 3582/30.12.2014 год. на Кмета на Община Бургас за необосновано, неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Разпореждането, с което на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 3582/30.12.2014 год. на Кмета на Община Бургас, с която е отменено Разрешение за удължено работно време № 314/21.11.2014 год., издадено на „ФРИДЕНС“ ООД, ЕИК 202055193, представлявано от С.К.Т..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: