РЕШЕНИЕ

 

                     1074                               дата  20 юни 2014 г.                       град Бургас

 

                                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 05 юни 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                              2.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 31 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас против Решение № 65/12.12.2013г., постановено по НАХД № 167/2013г. по описа на Районен съд – Малко Търново, с което е отменено наказателно постановление № 02-02023839/27.08.2013г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, с което, на основание чл.415в, ал.1 от КТ, на община Малко Търново е наложена имуществена санкция в  размер на 300лв.

Решението се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано. Касаторът възразява, че е безспорно установено извършеното нарушение от страна на община Малко Търново, която не е спазила законоустановения срок за подаване на уведомление до ТД на НАП за сключен трудов договор. Тъй като нарушението е било веднага отстранено административнонаказващият орган е приложил привилегированата санкционна норма. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация се представлява от юрисконсулт, който оспорва касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за оставяне в сила на съдебния акт.

Община Малко Търново е санкционирана за това, че в качеството си на работодател, в тридневен срок от сключване на трудовия договор с лицето Д.Й.Й. на длъжност „главен специалист планиране и подготовка на проекти“, не е подал уведомление за това по чл.62, ал.3 от КТ до съответната ТД на НАП. Нарушението е квалифицирано като такова по чл.1, ал.1, във вр. с чл.3, ал.1, т.1 от Наредба № 5/2002г. за съдържанието и реда за изпращане  на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ, което е преценено от наказващия орган като маловажен случай, поради което и на основание чл.415в, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 300лв. Районният съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение, но е преценил, че административнонаказващият орган неправилно е посочил нарушената материална норма, която е следвало да бъде тази по чл.62, ал.3 от КТ, а не нормата от подзаконовия нормативен акт, както и е приел, че тъй като нарушението не може да бъде квалифицирано като маловажно, то органът неправилно е приложил санкционната норма на чл.415в, ал.1 от КТ.

Решението е правилно, като следва да се имат предвид и следните допълнителни мотиви: приложената от административнонаказващият орган норма на чл.415в, ал.1 от КТ, като привилегирован състав, не е приложима сама за себе си, а по необходимост следва да бъде приложена във връзка с основния състав на нарушение – в случая това е нормата на чл.414, ал.3 от КТ, която регламентира общата хипотеза на нарушение по чл.62, ал.3 от КТ. Но тъй като при тази правилна правна конструкция, органът не би могъл да приложи привилегията по чл.415в, ал.1 от КТ, предвид нормативното ограничение на чл.415в, ал.2 от КТ, органът е посочил като нарушена норма от подзаконов нормативен акт, което по своята същност представлява заобикаляне на закона.

Като е констатирал допуснатите нарушения, районният съд правилно е отменил наказателното постановление, не са налице основания за отмяна на съдебния акт и той следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 65/12.12.2013г., постановено по НАХД № 167/2013г. по описа на Районен съд – Малко Търново.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               ЧЛЕНОВЕ: