РЕШЕНИЕ

 

№1072                        дата 15 май 2013 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 18 април 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ:          1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                       2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Галина Колева

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 31 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Началник на Районно управление „Полиция”, гр.Поморие против Решение № 145/20.11.2012г. постановено по НАХД № 424/2012 год. на Районен съд - Поморие, с което е отменено Наказателно постановление 1623/12/13.09.2012г., издадено от Началник на РУ „Полиция” - Поморие, с което, за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДв.П и на основание чл.179, ал.2, предл.1 от с.з., на А.И.А. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лева, както и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети 4 контролни точки.

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Изразява несъгласие с постановеното съдебно решение, като счита, че е налице извършено от ответника по касация нарушение. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество като се потвърди издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация лично и чрез пълномощник оспорва жалбата като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Бургаският административен съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на постановеното съдебно решение.

Оспореният съдебен акт е валиден, допустим и е постановен в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

За да отмени НП 1623/12/13.09.2012г. Районен съд – Поморие е приел, че събраните по делото писмени и гласни доказателства не са достатъчни, за да се ангажира административнонаказателната отговорност на наказаното лице на соченото основание. Посочено е, че от административнонаказващия орган не са установени конкретните факти, свързани със скоростта на движение на автомобила, за да се направи извод дали тя е била несъобразена и това да е причината за настъпилото ПТП. При липсата на данни относно скоростта, с която се е движил водачът, направените от контролния орган констатации са намерени за необосновани и не са възприети от съда, като е посочено, че вината на нарушителя не следва да се предполага, още повече, че не във всички случаи, когато автомобил претърпи ПТП поради изгубване контрола на превозното средство, причината която може да породи това е именно несъобразената скорост.

Решението е правилно.

Съгласно описаната в НП фактическа обстановка, водачът А.А., на посочените в постановлението дата, час и място, е управлявал лек автомобил и е посочено, че при движение с несъобразена скорост, губи контрол над автомобила и допуска самостоятелно ПТП. Според наказващия орган с деянието си същият е нарушил разпоредбата на чл.20, ал.1 от ЗДв.П, съгласно който текст „водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват”.

Задължението на водачите да контролират непрекъснато ППС, които управляват, се съдържа в нормата на чл.20, ал.1 от ЗДв.П, а това да съобразяват скоростта си на движение с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие е вменено като задължение в чл.20, ал.2 от ЗДв.П. Не става ясно защо, след като е отчетено, че е било налице движение с несъобразена скорост, в резултат на което е настъпило ПТП, в наказателното постановление е прието, че е нарушена нормата на чл.20, ал.1 от ЗДв.П. Нито в съставения АУАН, нито в издаденото НП е посочено с каква скорост се е движел ответника А., като доказателства в този смисъл не са и били събрани от наказващия орган и в тази насока съвсем необоснован се оказва изводът за движение с несъобразена скорост.

Като е направил изводи аналогични на изложените и е отменил издаденото наказателно постановление, Районният съд е постановил правилно решение, което поради липса на отменителни основания, следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/20.11.2012г. постановено по НАХД № 424/2012 год. на Районен съд - Поморие.

 

Решението е окончателно.

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

2.