ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 15.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На петнадесети март                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер 31 по описа за  2010 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Керамика Бургас” АД - редовно уведомен, не изпраща представител.

         ОТВЕТНИКЪТ – Митница Бургас - редовно уведомена, представлява се от юк. Ц. и юк. И., които представят пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило по делото становище от адв. Я. – процесуален представител на жалбоподателя „Керамика Бургас” АД, с което уведомява съда за настъпила невъзможност да се яви в  днешното съдебно заседание, като по хода на делото предоставя на съда.

Прави искане за спиране на производството по настоящото дело до произнасяне на съдебен акт по административно дело № 1326 от 2009 г. на Административен съд – гр. Бургас, като в тази връзка излага и мотиви.

Посочва, че в случай, че съдът не уважи това процесуално искане, прави доказателствено искане да бъде допуснат до разпит един свидетел, при условията на довеждане.

 

         ЮК. Ц.: Моля да не давате ход на делото и да прекратите настоящото производство, тъй като считам иска за недопустим на следните основания:

Първо, искът е подаден в производство по обжалване на индивидуален административен акт - решение № 2602-0411 от 01.07.2009 г. на Митница Бургас. Настоящата искова молба касае Удостоверение за регистрация на лице, извършващо сделки с въглища № BG 001000 С 0014/12.02.2007 г., издадено от Началника на Митница Бургас и въз основа на този документ е подадена настоящата искова молба.

При какъвто и да е изход на делото при оспорване на индивидуален административен акт за отказа за възстановяване на акциз, не биха били настъпили каквито и да е правни последици, които да касаят уважаването, или отхвърлянето на граждански иск по ЗОДОВ, тъй като вредата претендирана по този закон следва да е пряка и непосредствена последици от оспорения и отменен административен акт. Меродавно за  отговорността на държавата е решението за отказ на възстановяване на акциз, а не удостоверението. Още повече, че удостоверението е индивидуален административен акт и се ползва със стабилитет, тъй като не е оспорвано, нито по административен, нито по съдебен ред в предвидените от закона срокове и е влязъл в сила.

Предвид изложеното, считам настоящия иск за недопустим.

Ако не приемете доводите ми в тази насока, считам, че ход на делото следва да се даде, като  съображения по евентуалното спиране ще изложа по-късно.  

 

ЮК. Т.: Придържам се към становището на юк. Ц.

 

СЪДЪТ, като взе предвид изложеното от юк. Ц. в днешното съдебно заседание, относно допустимостта на процеса и с оглед изясняване на този въпрос, делото следва да бъде внесено в закрито заседание, като в същото  заседание, съдът ще се произнесе и по искането за спиране на производството, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ВНАСЯ ДЕЛОТО в закрито заседание, с оглед изясняване допустимостта на настоящия процес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: