ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата 30 март 2010 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 30 март 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: ………………..

Прокурор: ……………….

                                           

 разгледа адм. дело 31 по описа за 2010 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с искова молба (неправилно наименована само молба) от “Керамика Бургас” АД, гр.Бургас против Митница – Бургас, подадена по реда на чл.203 и сл. от АПК,  за заплащане на сумата от 90 572,15 лв., представляваща стойността на заплатен акциз, в резултат на неправомерно издаден административен акт – Удостоверение № BG001000С0014/12.02.2007 год., издадено от началника на Митница – Бургас.

         Ищецът твърди, че в резултат на неправилна регистрация по реда на чл.57б от Закона за акцизите е издадено Удостоверение № BG001000С0014/12.02.2007 год., за регистрация на лице, извършващо сделки с въглища, в резултат на което е последвало недължимо плащане от страна на дружеството на акциз в претендирания размер от 90 572,15 лв. Твърди се, че в резултат на неправомерно издаденото удостоверение се е стигнало до увреждане на дружеството със стойността на заплатения акциз, поради което се иска да бъде осъдена Митница - Бургас да заплати претендираната сума от 90 572,15 лв., ведно с лихвата за забава до окончателното възстановяване на сумата.

         Съдът, след като обсъди обстоятелствената част на исковата молба, както и сочените фактически основания, обосноваващи исковата претенция, намира подаденият иск за процесуално недопустим за разглеждане, поради следните съображения:

         Производствата за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат по реда на Глава единадесета от АПК, във вр. с чл.1 от ЗОДОВ.

            Нормата на чл.204 от АПК, наименована Допустимост на иска, предвижда, че иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред, както и  може да се предяви и заедно с оспорването на административния акт до приключване на първото заседание по делото. Следователно, предпоставките по допустимостта на иска, които следва да са налице изискват наличието на административен акт и този акт да е вече отменен като незаконосъобразен или неговото оспорване да е обективно съединено с предявения иск.

         В конкретния случай, съдът не установява наличието на първата предпоставка, а именно – издаден административен акт.

         Видно от обстоятелствената част на исковата молба и поддържаните в нея фактически основания, ищецът претендира обезщетение до размера на заплатен от него акциз, в резултат на издадено Удостоверение № BG001000С0014/12.02.2007 год. от началника на Митница – Бургас. Именно това удостоверение се сочи като административния акт, от издаването на който произтича твърдяната вреда.

           Удостоверение № BG001000С0014/12.02.2007 год., за регистрация на лице, извършващо сделки с въглища, издадено от началника на Митница – Бургас по реда на чл.57б от ЗАДС, по своята същност, правни характеристики и последици не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. То е официален писмен документ, който удостоверява факт с правно значение, но не съдържа в себе си властническо волеизявление.

         След като в случая не се установява наличието на административен акт, което обуславя допустимостта на процеса по смисъла на чл.204 от АПК и спрямо който да бъде преценявана връзката с претендираните от ищеца вреди, искът се явява процесуално недопустим за разглеждане. В тази връзка следва да се посочи, че оспорването, водено по адм. дело № 1326/2009 год. на Бургаския административен съд, от което е отделено настоящото оспорване, не се явява преюдициално спрямо настоящия съдебен процес. По адм. дело № 1326/2009 год. предмет на оспорване е Решение № 2602-0411/01.07.2009 год. на заместник-началника на Митница – Бургас, с което е постановен отказ за възстановяване на процесния акциз. Това обаче не е административният акт, от който се претендира, че произтича вредата. Напротив – това е още един възможен начин, употребен от жалбоподателя за възстановяване на заплатения акциз. В този смисъл, с двете производства се цели един и същ краен резултат, поради което те не намират в отношение на преюдициалност, в каквато насока са част от доводите на ищеца, обосноваващи процесуалното му искане за спиране на настоящия процес до приключване на адм. дело № 1326/2009 год. на Бургаския административен съд. Следва също така да се има предвид, че откритото в хода на адм. дело № 1326/2009 год. производство по реда на чл.193 от ГПК по оспорване верността на процесното  Удостоверение № BG001000С0014/12.02.2007 год., не влияе по никакъв начин на настоящия процес, тъй като както се посочи удостоверението представлява официален документ, а не административен акт, поради което резултатът от оспорването по реда на чл.193 от ГПК в рамките на адм. дело № 1326/2009 год., е без правно значение за настоящия спор.

         С оглед на изложените по-горе мотиви и на основание чл.130 от ГПК, във вр. с чл.204 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА исковата молба на “Керамика Бургас” АД, гр*** против Митница – Бургас за заплащане на сумата от 90 572,15 лв., представляваща стойността на заплатен акциз, в резултат на издадено Удостоверение № BG001000С0014/12.02.2007 год. за регистрация на лице, извършващо сделки с въглища, издадено от началника на Митница – Бургас.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 31/2010 год. на Бургаския административен съд.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                           СЪДИЯ: