РЕШЕНИЕ

 

     622                       дата   02 април 2018г.                град Бургас

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 22 март 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 319 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

        Производството е по  реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Севан” ООД, гр.Бургас, представлявано от А.А.А.против Решение № 2032/15.12.2017г., постановено по НАХ дело № 4750/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 46-0000187/11.08.2017г. издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр.Шумен, с което, за нарушение чл.10 §5, б. „а“(ii), пред.1 от Регламент (ЕС) № 561/2006 и на основание чл.104, ал.7 от Закона за автомобилните превози, на касатора е наложена имуществена санкция  в размер на 5 000 лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано, постановено при допуснати съществени процесуални нарушения. Касационната жалба съдържа изложение за допуснати процесуални нарушения при съставяне на АУАН и при издаване на НП, тъй като в същите  липсват идентификационни данни за кои автомобили се отнася нарушението. Оспорва се и компетентността на актосъставителя и АНО. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание, чрез пълномощник, касаторът поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.  

Превозвачът „Севан” ООД е санкциониран за това, че не е осигурил съхранението на всички записани данни от дигиталните тахографи и от картите на водача за срок от 1 година, в нарушение на чл.10 §5, б. „а“(ii), пред.1 от Регламент (ЕС) № 561/2006. Районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е приел, че установеното деяние е съставомерно, като е обосновал извод, че законосъобразно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество на соченото основание, с оглед на което е потвърдил издаденото наказателно постановление.

   Решението е правилно, като първоинстанционният съд е изяснил напълно фактическата обстановка въз основа на от данните по делото и тя се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав.

   Поддържаните от касатора възражения за липса на материална и териториална компетентност на актосъставителя и административнонаказващия орган са неоснователни. Съгласно разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗАвтП контролът по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с изключение на превозите, извършвани от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея, се осъществява чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В изпълнение на задълженията си длъжностните лица от ИА "Автомобилна администрация" извършват проверки и съставят актове за констатираните нарушения, като наказателните постановления се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от определени от него длъжностни лица.

В случая, с представена по делото Заповед № РД-04-143/18.07.2017г. на Изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“, същият е възложил на актосъставителя териториална компетентност за периода от 18-21.07.2017г. да извършва проверки по спазване нормативните изисквания при осъществяване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари на територията на цялата страна. При наличието на така представената заповед към датата на проверката и тази на съставянето на акта за установяване на административно нарушение, актосъставителят е имал компетентност да извършва проверка на обекта, стопанисван от касатора, както и да съставя актове за установяване на административни нарушения, като няма нормативно изискване да се посочи точно името на служителя, на когото са възложени правомощия по съставяне на АУАН, в какъвто смисъл са част от оплакванията в касационната жалба. Наказателното постановление  е издадено от компетентен орган – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Шумен, съобразно правомощията, предоставени му със Заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в която са посочени длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които имат право да издадат НП за установени нарушения на Регламенти на Европейския парламент и на Съвета, ЗАвтП, Закона за движение по пътищата и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях. Следва да се посочи, че законоустановените правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по издаване на НП се отнасят за територията на цялата страна и доколкото със заповедта за делегиране на тези правомощия на началниците на областните отдели „Автомобилна администрация“ не е предвидено изрично ограничение в териториалния обхват, настоящият състав приема, че НП е издадено от компетентен орган.

Неоснователни са и изложените от касатора доводи за допуснати процесуални нарушения в проведеното административнонаказателно производство, тъй като в АУАН и НП липсват идентификационни данни за кои автомобили се отнася нарушението. Както правилно е посочил районният съд, в кориците на делото е наличен списък на ППС, с които се извършва дейността на касатора, като в НП изрично е посочено, че санкционираното лице не е осигурил съхранението на всички записани данни от дигитални тахографи, а от друга страна управителят на дружеството не е допуснал проверяващите органи в базата, като е посочил, че там в момента няма автомобили, поради което следва да се приеме, че неизпълнение на задължението касае посочените в списъка автомобили. Констатираното административно нарушение е достатъчно  индивидуализирано, с  надлежно посочване на дата и място на извършване, съдържа описание от фактическа страна, посочено е кои норми са нарушени с деянието, въз основа на които следва да се реализира административнонаказателната отговорност.

Като е стигнал до аналогични изводи първоинстанционният съд е постановил правилно решение, за което не се констатират отменителни основания, поради което следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ  в сила Решение № 2032/15.12.2017г., постановено по НАХ дело № 4750/2017г. по описа на Районен съд - Бургас.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: