ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,06.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шести април                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 319 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, се явява адв.Л.А., която представя пълномощно.

 

         За ОТВЕТНИКА Директор на РИОСВ-БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., която представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СМДЛ ЛИНА” ЕООД (Самостоятелна медико-диагностична лаборатория), редовно уведомена, представлява се от адв.П.Ш. с представено пълномощно, находящо се на лист 101 от делото

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.А.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт К.: Считам, че жалбата е недопустима и възразявам по хода на делото. Считам, че жалбоподателят няма правен интерес и оспорването е недопустимо. Аргументите ми за това следните:

Съгласно чл.147 от АПК право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. В случая актът не създава права за жалбоподателя. За обосноваване на процесуалната легитимация е необходимо актът да засяга правната им сфера било чрез нарушаване или застрашаване на правния интерес. Поради това считам жалбата за недопустима, поради липса на правен интерес за жалбоподателя.

 

Адв.Ш.: Поддържам становището. Също считам, че жалбата е недопустима по съображенията, които подробно сме изложили в наше становище. Но считам, че нашите съображения са повече по съществото на спора, поради което нямам възражение да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

          Адв.А.: Поддържам жалбата. Моля да се допусне извършването на съдебна експертиза с посочените задачи, за което представям молба с препис за ответната страна.

                                                           

Юрисконсулт К.:       Оспорвам жалбата. Възразявам по искането за назначаване на такава съдебна експертиза, тъй като смятам, че с представената преценка на въздействие са дадени отговорите на поставените въпроси. Отделно има становище от Районната здравна инспекция, която е преценила, че няма  риск за здравето на населението. Възразявам по назначаването на такава експертиза.

Още повече, че такава инсталация към настоящия момент функционира на същото място, просто ще се увеличи капацитетът й, което няма да доведе до съществено изменение в условията или въздействие върху хората.

Последният въпрос считам, че е правен въпрос.

 

Адв.Ш.: Противопоставям се на искането за експертиза. Поддържам становището на колегата К.. По делото са събрани достатъчно доказателства за действието на системата.

 

Адв.А.: С оглед на това, че е оспорено решение на РИОСВ, с това са оспорени всички извършени преценки включително и мотивите на самото решение. Една експертиза с оглед това оспорване би изяснила тези факти, които се оспорват.

Моля въпрос № 2 да се счита формулиран по следния начин:

Ако се установи, че има риск и за околната среда и за здравето на хората, то това защитава ли се за в бъдеще с поставените условия, защото с решението се въвеждат условия и ограничения, ако бъде извършена тази инвестиция. Нашата задача е свързана с това, при тези ограничения, те явяват ли се достатъчно, ако има минимален риск да бъде предотвратен, както за здравето на хората, така и за околната среда. Това означава вид признание, че съществува някакъв риск дори и по-минимален за здравето на хората и околната среда.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпрос № 1 формулиран в молбата на адв.А. и на въпрос № 2 по начина, по който е преформулиран в днешно съдебно заседание, а не по начина, по който е зададен в молбата.

 

Експертизата да се извърши вещото лице Т.Ч. след внасяне на депозит в размер на 350 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.06.2016г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: