ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 319 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ЗАЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Самостоятелна извънболнична медико-диагностична лаборатория „ЛИНА” ЕООД, редовно призован, се явяват адвокат Ш. и адвокат М., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат Б., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата и изложените в нея доводи. Твърдим че и за нас съществува правно основание за ползване на имота и че постановеният и обжалван от нас акт е незаконосъобразен.  Като правно основание се позоваваме на договор от 03.01.2014 г. и анекса към него, които не са прекратени – стр. 14-23 от делото.

АДВОКАТ Ш.: Тези договори и анекса са вписани в Службата по вписване.

АДВОКАТ М.: Правя процесуално искане по чл. 144 АПК, препращащ към чл. 229, т. 4 ГПК. В този съд е налице друго дело между настоящия жалбоподател и Община Поморие, с което се оспорва заповед от 30.09.2014 г. С тази заповед се оттегля заповедта за предоставяне на процесното помещение за ползване.

В мотивите на обжалваната заповед административният орган казва, че помещението е било взето от болницата с тази заповед. Това е заповедта, която образно казано връща имота, прекратява правото на ползване на болницата и го връща в патримониума на общината. Този административен акт е оспорен от нас, образувано е висящо административно дело № 578/2015 г. на съдия Христов, насрочено за 16.06.2015 г. Преюдициална е за нас тази заповед, защото е цитирана в мотивите на заповедта за изземване и в този смисъл е налице обвързаност между произнасянето на съда.

АДВОКАТ Б.: Първо, оспорвам представените договори  и анексите и приложенията към тях. Договорите са нищожни на първо място. На следващо място, анексът който е датиран на 08.01.2014 г. от печата за нотариална заверка на подписите се вижда, че е сторено на 09.01.2015 г. – една година по-късно. Считам същия за антидатиран, т. е. твърдя, че не е съществувал към посочената дата на сключването му. Това е една година по-късно и прави анекс, с който се предвиждат нови основания за прекратяване на договора. По същия начин е и Приложение №1 към договора от 03.01.2014 г., което е заверено на 02.12.2014 г., също в хода на преписката.

По отношение на искането за спиране – основанията, поради които считаме, че е налице хипотезата на чл. 65 от ЗОС почиват на първо място на факта, че независимо от заповедта  на Кмета на Община Поморие за предоставяне за ползване на „МБАЛ Поморие” ЕООД на помещения, част от които е процесното, е факт, но в изпълнение на тази заповед и с оглед финализиране на фактическия състав по предоставяне на право на ползване на „МБАЛ Поморие” ЕООД по делото е представен договор, който не е подписан от двете страни – Община Поморие и „МБАЛ Поморие” ЕООД. Липсва такъв договор, поради което и „МБАЛ Поморие” ЕООД не може да предоставя права на жалбоподателя, каквито не притежава. И на следващо място, съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗОС имотите, какъвто безспорно е и процесният, не могат да бъдат преотдавани под наем от лицата, на които са предоставени от общината, нито по отношение на тях да бъдат сключвани договори за съвместно ползване под каквато и да е форма. Само тези две основания, които изтъкнах и които не зависят от изхода на посоченото днес дело, са достатъчни, че жалбоподателят държи имота без правно основание.

Противопоставям се на искането за спиране, тъй като това не са единствените основания, на които е издадена заповедта.

Моля да ни бъде дадена възможност да представим всички съдържащи се в преписката по издаване на обжалваната заповед писмени документи.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата.

Основателно е искането на жалбоподателя за спиране на настоящото производство до приключване с влязъл в сила съдебен акт на административно дело № 578/2015 г. по описа на Административен съд Бургас. Предмет на последното дело е проверка за законосъобразност на заповед № РД-16-984/30.09.2014 г., издадена от Кмета на Община Поморие, с която заповед е отменена т. 7 от заповед № РД-16-543/18.06.2013 г., с която е учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години, считано от 11.01.2013 г. на „МБАЛ Поморие” ЕООД. Разрешаването на въпроса за законосъобразността на този акт е приюдициален по отношение предмета на настоящото производство затова, защото именно въз основа на отменената т. 7 от заповед  № РД-16-543/18.06.2013 г., издадена от Кмета на Община Поморие, жалбоподателят е сключил договори за наем на помещения с „МБАЛ Поморие” ЕООД, като първата е отдала под наем  на жалбоподателя тези помещения именно с оглед действието на цитираната заповед от 18.06.2013 г. С договорите за наем жалбоподателят цели да докаже тезата си, че към датата на издаване на акта, предмет на настоящото производство, е владял имота, предмет на тази заповед, на валидно правно основание. Наличието или липсата на правно основание за владеене на определен общински имот е съществен елемент от състава на нормата на чл. 65 ЗОС. Този факт следва да бъде категорично установен в настоящото съдебно производство, за да бъде извършена преценка за материалната законосъобразност на оспорената заповед. Неоснователни са възраженията на ответника, че този факт е ирелевантен за спора, тъй като разпоредбата на чл. 11 от ЗОС представлявала достатъчно основание да се приеме, че за жалбоподателя липсва правно основание. Ако се приеме тази теза, би било възможно съществено да бъдат ограничени правата на защита на жалбоподателя в настоящото производство, както и да бъде изключена възможността за съда да постанови акта си след като изясни всички значими за спора факти.

Поради това и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата и допълненията към нея.

СПИРА производството по административно дело № 319/2015 г. по описа на Административен съд Бургас до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по административно дело № 578/2015 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението в тази му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: