Р Е Ш Е Н И Е

 

   Номер 789           Година 10.05.2014            Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на десети април две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина РАДИКОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 319 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Марика 08” ООД с ЕИК 200141387, гр.Бургас, кв.Сарафово, ул.”Ради Николов” № 39, представлявано от управителя М.Ю.П. срещу решение № 72 от 15.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 3994/2013г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за незаконосъобразно, поради противоречие с материалните разпоредби на закона, абсолютна немотивирано и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения. С жалбата се прави искане да се отмени решението и да се постанови друго по същество, с което да се отмени наказателно постановление № 250/27.08.2013г. на началника на Митница Бургас.  

Ответникът – „Началника на Митница Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде оставена без уважение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за основателност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 250/27.08.2013г. на Началника на Митница Бургас, с което на основание чл.234, ал.4 от Закона за митниците са отнети в полза на Държавата, като предмет на нарушение 355 броя свежи орхидеи, сорт „Cattleya hybridis”, корени и 255 броя свежи орхидеи, сорт „Phalaenopsis hybrids”, корени с обща митническа стойност 4 848,74 лева и на основание чл.234, ал.2, т.2 от ЗМ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 4 848,74 лева, съставляващи 100 % от митническата стойност на стоката. За да постанови решението си съдът е приел, че акта и НП се основават на свидетелските показания на актосъставителя и писмените доказателства и нарушението е установено по безспорен начин. Приети са за неоснователни твърденията на жалбоподателя, че има допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като има протокол от Ботаническа градина Балчик, от който се установява, че растенията са изкуствено размножени и не проявяват признаци на събрани от природата, следователно не е необходимо назначаването на експертиза. АУАН и НП отговарят изцяло на изискванията на ЗАНН и жалбоподателят правилно бил санкциониран по чл. 234 ЗМ.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни. При постановяване на първоинстанционното решение са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като е постановено при неизяснена фактическа обстановка.

В случая между страните се спори дали РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97 НА СЪВЕТА от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, е приложим по отношение на стоките предмет на внос, а именно 355 броя свежи орхидеи, сорт „Cattleya hybridis”, корени и 255 броя свежи орхидеи, сорт „Phalaenopsis hybrids”, корени. В хода на административнонаказателното производство са взети проби за обследване, за резултатите от което е съставен протокол изх.№ 228/18.06.2013г.. Видно от протокола, прието е, че растенията са изкуствено размножени, като екземплярите не отговарят на изискванията на анотация (¹²) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1158/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2012г. за изменение РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97 НА СЪВЕТА. Тези констатации са оспорени в сезиращата съда жалба и е направено искане за допускане на експертиза, по което съдът не се е произнесъл и по делото не са събрани доказателства посредством който спорния въпрос да бъде решен. Също така, част от представените документи са на чужд език и не са придружени с превод на български език, съгласно изискванията на чл.134 от НПК.

С оглед на изложеното обжалваното решение следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр.Бургас. При новото разглеждане на делото, съдът следва да събере всички относими доказателства, включително и превод на представените документи на чужд език, като при необходимост да бъде назначена съдебна експертиза, посредством която да се установят вида и характера на стоките предмет на вноса, съгласно характеристиките с които борави РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97 НА СЪВЕТА от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63, ал.1, изр. 2 във връзка с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 72/15.01.2014г. постановено по н.а.х.д. № 3994 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                         2.