ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 23.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети април                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

       2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер   319     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

 

Касаторът – Кмет на Община Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Н., упълномощена от по-рано.

За ответника – П.И.Ц.-Л., редовно призован, се явява адвокат Г., упълномощена от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Поддържам касационната жалба. Моля да приемете като доказателство по делото заверен препис от заповед № КХОХ-019 от 23.04.2008 г. за спиране експлоатацията на обект, издадена от директора на РИОКОЗ - Бургас и заверен препис от  наказателно постановление № 01376 от 30.05.2008 г. издадено от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища – София. Двата акта, които представям към момента са влезли в законна сила.

АДВОКАТ Г. – По така представените доказателства, по отношение на заповедта и наказателното постановление, не считам, че са относими към настоящия спор. Те касаят „Апиа Плюс” ЕООД, които не са страна по спора.

 

ПРОКУРОРЪТ - Да се приемат така представените писмени доказателства. По тяхната допустимост предоставям на съда.

 

Съдът намира, че представените от процесуалния представител на касатора писмени доказателства са допустими и като такива следва да бъдат приети, тяхната относимост към спора ще прецени в крайния си съдебен акт. Поради липса на други доказателствени искания от страните, следва да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход по същество.

Предвид изложеното

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото: заверен препис от заповед № КХОХ-019 от 23.04.2008 г. за спиране експлоатацията на обект, издадена от директора на РИОКОЗ - Бургас и заверен препис от  наказателно постановление № 01376 от 30.05.2008 г. издадено от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища – София.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Моля да постановите  решение, с което да отмените обжалваното решение като незаконосъобразно и потвърдите наказателно постановление № 577 от 04.06.2008 г. издадено от зам.-кмета на Община Бургас. Мястото където е осъществявана дейността от касатора не е такова, което да е предвидено за тази цел. Обстоятелството, че то е организирано като базар, не означава, че е регламентирано като такова. Вярно, че регламентирането е отговорност за дружеството, което го стопанисва, но с това не отпада отговорността на лицето, което осъществява търговската дейност в него. Организирането на тържище без разрешителен режим и дейностите извършвани на това място, следва да се квалифицират като дейности извън регламентираните за целта места. Още аргументи подробно сме изложили в жалбата, които моля да вземете предвид при определяне на решението си.

АДВОКАТ Г. - Моля да оставите в сила първоинстанционното решение като законосъобразно. В предходната инстанция и в настоящата, страната - Община Бургас, не можа да докаже, че мястото където е извършена тази дейност е нерегламентирано. Също така  има противоречие в описанието на нарушението, не е описано и къде е конкретното място на извършване на дейността. Подробни аргументи и конкретни възражения съм изложила в приложеното по делото възражение.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Решенето на Бургаския районен съд като незаконосъобразно, следва да го отмените. За допуснато съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правото на защита на лицето, за да констатира това и да постанови това решение, Районния съд е приел, че в АУАН е възпроизведена една фактическа обстановка и е посочено определено изпълнително деяние, с което е нарушена Наредба № 1, като в наказателното постановление се сочи друго изпълнително деяние, което не съответна на това описано в акта. Не споделям този извод на Бургаския районен съд, като искам да отбележа, че както в АУАН така и в наказателното постановление са посочени една от формите на изпълнителното деяние, с които е осъществено нарушението, а именно извършване на търговска дейност извън определените за това места. Бургаския районен съд е приел, че в АУАН се сочи, че нарушението е извършване търговска дейност без разрешение, което не е елемент от състава на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредбата, докато в наказателното постановление е посочено, че се извършва търговска дейност на открито. Това разминаване Бургаския районен съд е приел като съществено процесуално нарушение, което е нарушило правото на защита на лицето. Не споделям извода на Бургаския районен съд, считам, че в акта и наказателното постановление недвузначно се посочва, че се извършва търговска дейност извън посочените за това места. Другото посочено съществено нарушение е непосочването на точното място на извършване на нарушението. Видно както от АУАН така и в наказателното постановление е посочено, че дейността се извършва на ул. „Одрин” срещу старата борса. Моля да отмените решението на Бургаския районен съд като незаконосъобразно и да оставите в сила издаденото от Община Бургас наказателно постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: