ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3198 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:26 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Пий“ ЕООД, редовно призован не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Р., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Е.Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът ДОКЛАДВА, че в предходното съдебно заседание съдът е задължил жалбоподателя да представи в 7-дневен срок доказателства за внесен депозит за допуснатата по делото комплексна съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза, каквото доказателство до настоящия момент не постъпило по делото.

 

АДВОКАТ Р.: Внесли сме депозита и представям съответния документ.

Имам искане за допускането на още два въпроса към експертизата, както и искане за издаване на съдебно удостоверение.

Въпросите към експертизата са следните:

-Отразени ли са процесните фактури в дневниците за продажби и справки-декларации на доставчика „Лотос 7 МЧ“ ЕООД в следващ данъчен период и кога?

-Налице ли са продажби, съответно покупки на фракция от процесния вид между „Заводски строежи“ АД и „Милениум трейдинг БГ“ ЕООД по данни от счетоводството на тези две дружество, какви са тези доставки, кога са осъществени, как и кога фактически е предадена стоката по тях?

Исканото съдебно удостоверение е за да ми послужи пред Търговския регистър, от където да се снабдя с друго такова, в което да бъде удостоверен единния граждански номер (ЕГН) на П.Ж.Б., управител на „Лотос 7 МЧ“ ЕООД, с ЕИК 200720014. Това искане е във връзка с евентуалното призоваване на лицето като свидетел. Органът по приходите са се базирали на данни, че не са представени документи от „Лотос 7 МЧ“ ЕООД и ако няма - сигурно са загубени. И в тази връзка искам да бъде допуснат до разпит П.Ж.Б., който да установи налице ли са съответните счетоводни документи, удостоверяващи стокова наличност в представляваното от него дружество към процесния период, за процесния вид стока и други обстоятелства относно извършените от представляваното от него дружество и предходните доставчици доставки, с оглед установяване на стоковата наличност в „Лотос 7 МЧ“ ЕООД.

Нямам други искания

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Изразих в предходното съдебно заседание резерви по отношение на комплексната експертиза, но тя вече е допусната.

По отношение на допълнително поставените въпроси, в частта за счетоводството на доставчика и след като беше повдигнат въпроса за това има ли счетоводни книжа при дружествата доставчици, моля да бъде указано и с допълнен въпроса към вещото лице, което да извърши справка в самото счетоводство на тези доставчици. За мен е важно да бъде дадено такова указание на вещото лице. Нямам искане за допълнителни въпроси, защото мисля, че нещата са изяснени.

Считам, че ще мога да представя справка дали са отразени процесните фактури в следващи периоди, но ако съда прецени да ме задължи. Както и считам, че ще мога да представя и информация за единния граждански номер на управителя на „Лотос 7 МЧ“ ЕООД П.Ж.Б..

 

По доказателствата съдът счита, че искането на процесуалния представител на жалбоподателя да бъдат допуснати още два въпроса към вече назначената комплексна експертиза е допустимо и с оглед съдържанието на въпросите има отношение към изясняване на факти, които са от значение за правния спор, поради това съдът счита, че тези въпроси следва да бъдат допуснати и на тях вещите лица да отговорят с указанията, че следва да извършат справка в счетоводствата на съответните доставчици. Мотивиран от това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА към вече назначената комплексна експертиза двата въпроса, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, като при отговорът им вещите лица следва да извършат и справка в счетоводствата на съответните доставчици.

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на жалбоподателя, което да му послужи пред Агенция по вписвания – Търговски регистър, за издаване на удостоверение с какъв единен граждански номер е вписан в Търговския регистър управителя на „Лотос 7 МЧ“ ЕООД П.Ж.Б., с ЕИК 200720014.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018г. от 10:50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: