ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3198 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:46 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Пий“ ЕООД, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат Р., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие юрисконсулт Е.Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02002017001169-091-001/08.08.2017г., издаден от орган по приходите, определен по реда на чл. 119, ал.2 от ДОПК, потвърден с решение №242/17.10.2018 г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам жалбата.

Не можем да се съгласим с изводите, направени в ревизионния доклад, ревизионния акт и в потвърждаващото ги решение за липса на реална доставка, още повече, че е налице факта за наличие на фракция, която нито е измерена, нито е изчислено от органа по приходите, нито е обследвано от органа.

В тази връзка имам доказателствено искане за назначаване на комплексна съдебно-икономическа и съдебно-техническа експертиза от вещи лица строителен техник и счетоводител, които след като се запознаят с материалите по делото, да отговорят на следните въпроси:

1.След извършване на необходимите измервания на място, да се изчислят наличните при доверителя ми количества фракция;

2.Съответстват ли наличните при „Пий“ ЕООД количества фракция като вид и количество на описаните във фактурите за процесните доставки с доставчик „Лотос 7 МЧ“ ЕООД, вкл. и като се съобразят със счетоводните данни за евентуално разходване, продажба и други от счетоводството на жалбоподателя;

3.Налице ли са данни в счетоводството на дружеството-жалбоподател, то да е получавало фракция като процесната не по доставки от „Лотос 7 МЧ“ ЕООД (от другаде).

Единствената причина да поискаме комбинирана, комплексна експертиза е въпрос 2.

На този етап нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ ТОДОРОВ: Оспорваме жалбата.

Моля да приемете писмените доказателства, съдържащи се в административната преписката, както и доказателства, които представям в настоящото съдебно заседание, а именно удостоверение за валидност на електронните подписи на органите, които са издали документите заповед за възлагане на ревизия, ревизионен акт и ревизионен доклад, както и писмо от „Борика“ АД със същата информация.

По отношение на направените доказателствени искания - противопоставям се на тях, защото считам, че не е необходимо, не по принцип, а защото в настоящия момент не може да се определи количеството, а да се определят инертните материали, които би следвало да се намират там преди 2 години. Според нас документално не се връзват нещата, но ако се приеме, че тези количества могат да се добавят и отнемат от преди две години и да се даде резултата от експертизата, предоставям на съда.

АДВОКАТ Р.: Моят опит с клиенти, които се занимават с дейност с ваденето на подобен тип материали говори, че опитно могат да бъдат изчислени с точност фракции, трошен камък и т.н.

По отношение на другата част от възражението, в преписката по издаване на ревизионния акт няма данни, а и органът не твърди, че доверителят ми през този период е закупувал фракция от други места, то би следвало тя да е налична.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л. 34 и л.35 от делото, както и представените с преписката, удостоверение за връчване по електронен път, писмо до директора на сектор „Пътна полиция“, ведно с приложенията към него, заповед РД-5/03.05.2017г. на Директора на ТД на НАП Бургас и решение №242/17.10.2017г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас, както и представени в днешното съдебно заседание доказателства за компетентността на органа, издал обжалвания ревизионен акт.

ДОПУСКА извършването на комплексна съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза вещите лица по която, след като се запознаят със събраните по делото доказателства, като извършат оглед на място, като направят справка в счетоводството на жалбоподателя, както и навсякъде, където е необходимо, да дадат заключение по въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 600лв., вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещите лица след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Поради необходи от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.10.2018г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: