ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    270              

гр.Бургас, 02.02.2018 г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на втори февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                          СЪДИЯ:  МАРИНА НИКОЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Николова адм.д. № 318 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.60 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Роял груп“ ООД, ЕИК: 102823341, с адрес: *****, представлявано от С.С.А., чрез пълномощник адв. П.К. против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ОП-12-0271937/30.01.2018 година на директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас.

Ответникът – директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП, представя административната преписка по издаване на обжалваната заповед и не изразява становище по жалбата.

С обжалваната заповед, на основание чл.186, ал.1, т.1, б „а” и чл. 186 ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.118 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.3 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – кафе „Таргет“, находящо се в гр.Бургас, в сградата на „Операта“, ул. „Климент Охридски“ № 2, стопанисвано от „Роял груп“ ООД, ЕИК: 102823341 и забрана за достъп до него за срок от 14/четиринадесет/ дни.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ е незаконосъобразно и необосновано, издадено при съществени процесуални нарушение и в противоречие на материалния закон. Твърди се още, че заповедта не е надлежно мотивирана. Липсвал издаден АУАН, както и на жалбоподателя не било известно да е съставен Протокол за извършена проверка. Липсва акт, с който да е определен размера на глобата за твърдяното нарушение, което лишавало лицето от възможност да се защити по реда на чл.187, ал.4 от ЗДДС. Не се оспорва факта на извършено административно нарушение. Счита се, че предварителното изпълнение на ПАМ ще доведе до значителни за дружеството вреди. Моли се съдът да отмени разпореждането за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка и да присъди направените съдебно-деловодни разноски.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

При извършена оперативна проверка на 27.01.2018 г., в 20:40 часа, в търговки обект – кафе „Таргет“, находящо се в гр.Бургас, в сградата на „Операта“, ул. „Климент Охридски“ № 2, стопанисвано от „Роял груп“ ООД, ЕИК: 102823341 е констатирано, че обекта работи като кафе-бар, като се предлагат продукти и услуги – безалкохолни, алкохолни напитки, ядки, чипс, шоколад, билярд, дарс. В обекта има едно работещо ФУ, като са представени документи на същото. В хода на проверката, при направена покупка на 2 бр. минерална вода „Банкя“, на обща стойност 3.60 лава, платена в брой от проверяващите, не е издаден „фискален бон“ от работещото в обекта ФУ. Сумата е приета от А.И.К. – барман в обекта, а плащането е извършено от И.Н..

В хода на проверката е направен разчет на касовата наличност, при който е установена положителна разлика в размер на 82,30 лв. В снети по случая сведения К. е заявила, че е пропуснала издаването на фискален бон, като това не е практика, а изолиран случай.

За проверката е съставен Протокол за извършена проверка, приложен към материалите по преписката и цитиран на стр. 2 от издадената ЗПАМ.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъснението на изпълнението да последват значителни и трудно поправими вреди за бюджета.

Неиздаването на касов бон или надлежен заместващ документ е възприето от органа като укриване на проходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани. С предварителното изпълнение на заповедта  се осъществява защита интереса на фиска. Укриването на приходи от продажби според органа попада в хипотезата на „трудно поправима вреда“ по чл.60, ал.1 предл.4 от АПК.

Като допълнителни мотиви относно продължителността на срока на ЗПАМ, органът е посочил, освен неиздаването на касова бележка и наличието на положителна разлика в касовата наличност, още факта, че задълженото лице е регистрирано по ДДС, като декларира изключително ниски вноски за ДДС; средно –дневните обороти варират между 100 и 700 лева, като отчетения приход от началото на годината до 22.01.2018 год. е изключително нисък за вида на упражняваната дейност, работното време и местоположението на обекта; годишните финансови резултати са нереални за вида на дейността; както и наличието на непогасени задължения в особено големи размери – 46 295.17 лева.

Посочено е също така, че създадената организация на работа, позволява част от оборота да не се отчита и води до невъзможност за проследяване на реализираните обороти.

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето - поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

В случая органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено грубо неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице.

Тезата на жалбоподателя, че с допуснатото предварително изпълнение ще му бъдат причинени значителни и трудно поправими вреди, е недоказана.

За пълнота на изложението съдът намира за нужно да отбележи и следното:

Действително, редакцията на нормата на чл.187, ал.4 ЗДДС позволява да се направи привръзка с паралелното административно-наказателно производство, тъй като предоставя възможност на органа, наложил ПАМ, да прекрати мярката по молба на административно-наказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Налагането на ПАМ е свързано с извършено административно нарушение, но двете производства са самостоятелни, различни и се развиват по различен процесуален ред – по реда на АПК и на ЗАНН. В случая липсата на данни за издадени АУАН  наказателно постановление за същото административно нарушение, обосноваващо евентуално нарушение на правото на защита, свързано с привилегирования състав по чл.187, ал.4 ЗДДС, не е основание да се даде превес на интереса на частния субект. Налице е защитим значим държавен и обществен интерес по смисъла на чл.60, ал.1 АПК.

Що се касае до факта, дали относно проверката е съставен Протокол, то както бе посочени вече по-горе, за проверката е съставен Протокол за извършена проверка, приложен към материалите по преписката и цитиран на стр. 2 от издадената ЗПАМ.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта за налагане на принудителна административна мярка е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Предвид горното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Роял груп“ ООД, ЕИК: 102823341, с адрес: *****, представлявано от С.С.А., чрез пълномощник адв. П.К. против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ОП-12-0271937/30.01.2018 година на директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: