Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  481    17.03.2016г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, деветнадесети състав, на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

Председател:   Христо Христов

                                                                        Членове:   1. Чавдар Димитров

                                                                                            2. Ванина Колева

 

при секретаря В.П. и прокурор Георги Дуков, като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 318 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „Джейджис – Д.М.Ю.“, ЕИК 102719102, с. Рупча, общ. Руен, против решение № 220/28.12.2015 година, постановено по административно-наказателно дело № 481/2015 година по описа на Районен съд - Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 253 от 06.10.2015 г. на Началника на Митница гр. Бургас, с което на ЕТ „Джейджис – Д.М.Ю.“ на основание чл. 123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е наложена имуществена санкция в размер от 2000 (две хиляди) лева за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАД, на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер от 4000 (четири хиляди) лева  за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 4 от ЗАД и на основание чл.124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението – цигари без акцизен бандерол 14 кутии и цигари с надпис „ For Duty free only“ 10 кутии.

 Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение, като неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Наведените в жалбата оплаквания са за неправилно решение поради противоречие с материалния и процесуалния закон. В съдебно заседание касаторът се представлява от упълномощен представител, който поддържа жалбата.

Ответникът – Митница Бургас не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Айтос е образувано по жалба на ЕТ „Джейджис – Д.М.Ю.“, ЕИК 102719102, с. Рупча, общ. Руен, против наказателно постановление № 253 от 06.10.2015 г. на Началника на Митница в гр. Бургас, с което на ЕТ „Джейджис – Д.М.Ю.“ на основание чл. 123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е наложена имуществена санкция в размер от 2000 (две хиляди) лева за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАД, на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер от 4000 (четири хиляди) лева за нарушение на чл. 99, ал. 2, т. 4 от ЗАД и на основание чл.124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението – цигари без акцизен бандерол 14 кутии и цигари с надпис „For Duty free only“ 10 кутии.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на РС  Айтос е потвърдил наказателното постановление, като е приел за безспорно установена следната фактическа обстановка:

На 27.02.2015г., служители на РУ на МВР – с. Руен извършили проверка на процесния търговски обект по оперативна информация, че в обекта се продават акцизни стоки без бандерол. При проверката в складовото помещение на търговския обект са открити 24 кутии цигари, като 14 кутии са без бандерол, а 10 са с надпис „For duty free only“. Образувана била преписка в РУ на МВР с. Руен, която е изпратена на Районна прокуратура Айтос с мнение за отказ да се образува досъдебно производство. С постановление от 09.04.2015 г. прокурор от РП-Айтос е постановил отказ да образува досъдебно производство и материалите са изпратени на Митница Бургас за евентуално реализиране на административнонаказателна отговорност на Д.М.Ю.. Въз основа на това постановление е съставен АУАН и е издадено атакуваното наказателно постановление в срока по чл.52, ал.1 от ЗАНН. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Айтос е неправилно и следва да се отмени.

Безспорно установен по делото е факта, че на 27.02.2015г. в търговски обект – магазин за хранителни и нехранителни стоки, стопанисван от ЕТ „Джейджис – Д.М.Ю.“, находящо се в с. Рупча. е извършена проверка от служители на РУ на МВР – с. Руен, при която са открити общо 24 кутии цигари, без акцизен бандерол и с надпис „For duty free only“. Безспорно установен факт е, че служителите са извършили проверката в присъствието на търговеца, стопанисващ обекта – Д.М.Ю., който в тяхно присъствие дал обяснения, че цигарите са закупени от непознато лице за лична употреба. Факт е, че за намерените акцизни стоки – цигари, бандерола е задължителен.

При така установените факти, настоящата инстанция счита, че авторството на деянието в лицето на ЕТ не е доказано, тъй като не е доказано по безспорен и категоричен начин, че именно ЕТ „Джейджис – Д.М.Ю.“ на 27.02.2015г. е държал акцизните стоки, без акцизен бандерол и с надпис „For duty free only“. В тежест на административнонаказващия орган е да докаже с допустимите от закона доказателствени средства по безспорен и категоричен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. В настоящия случай, административнонаказващия орган се е задоволил да докаже само посочените по-горе факти, а именно, че са открити акцизни стоки без акцизен бандерол и с надпис „For duty free only“ в търговски обект. Що се отнася до авторството на деянието, АНО е възприел обстоятелството, че за така откритите стоки, Д.М.Ю. е направил признание на факта, че са за негова лична употреба и макар да е кредитирал тези признания е ангажирал административно-наказателната отговорност на едноличния търговец, вместо на физическото лице.

В подкрепа на това е и обстоятелството, че със свое Постановление от 09.04.2015 г. на прокурор от РП-Айтос, предлага на Началника на Митница Бургас да се реализира административнонаказателна отговорност именно спрямо физическото лице Д.М.Ю., срещу когото е водено досъдебно производство и са събрани доказателства. Именно в тази връзка след отказа на прокуратурата да образува наказателно производство е било инициирано настоящото АНП. Всички събрани от прокуратурата доказателства са в насока, че автор на деянието е физическото лице. В случай, че АНО е приел за спорно обстоятелство кое лице е автора на  извършеното деяние – държане на акцизна стока без акцизен бандерол и надпис „For duty free only“, преди да достигне до извода, че едноличния търговец е автор на извършеното деяние, административно-наказващия орган е бил длъжен да направи разследване на това спорно обстоятелство, като събере всички относими доказателства, а такива по делото изобщо липсват. Видно от протокола за доброволно предаване от 27.02.2015г., сведение от 27.02.2015г. и Постановление за отказ да се образува Наказателно производство от 09.04.2015г. като единствен извършител на действията осъществяващи състава на административното нарушение се сочи физическото лице Д.М..

След като не е направено разследване на това спорно обстоятелство в хода на производството по издаване на наказателното постановление, административнонаказващия орган сам се е поставил в невъзможност да докаже авторството на деянието при съдебното оспорване на наказателното постановление, тъй като пред съда наказаното лице заявява, че АНО не е доказал по безспорен начин извършването на нарушението от търговеца, а не от самото физическо лице, а от показанията на разпитаните служители на РУ на МВР – с. Руен може да се установи единствено факта, че са открити акцизни стоки без акцизен бандерол в търговския обект, стопанисван от ЕТ „Джейджис – Д.М.Ю.“, но не може да се установи факта, че същото упражнява фактическа власт върху откритото количество цигари, а не физическото лице Д.М.Ю..

Предвид горното настоящата инстанция намира касационната жалба за основателна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд Айтос следва да бъде частично отменено.

Наказателното постановление е законосъобразно в частта му, относно постановеното отнемане на основание чл.124, ал.1, във вр. с чл.123, ал.2 и ал. 6 от ЗАДС на стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата. Съгласно чл.20, ал.2 от ЗАНН се отнемат в полза на държавата и вещите, предмет на нарушението, притежаването на които е забранено, независимо от тяхното количество и стойност, където и да се намират. Тютюневи изделия без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен и с надпис „For duty free only“, несъмнено представляват вещи, притежаването на които е забранено. Следва в тази част да се остави в сила решението на районния съд.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. ІІ-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение №  220/28.12.2015 година, постановено по административно-наказателно дело № 481/2015 г. по описа на Районен съд Айтос, в частта с която е потвърдено Наказателно постановление №  253 от 06.10.2015 г. на Началника на Митница гр.Бургас, с която са наложени на ЕТ „Джейджис – Д.М.Ю.“ – с. Рупча, общ. Руен, обл. Бургас имуществени санкции в размер на 2000 /две хиляди/ лв. и 4000 /четири хиляди/ лв.,  като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №  253 от 06.10.2015 г. на Началника на Митница гр.Бургас, в частта с която са наложени на ЕТ „Джейджис – Д.М.Ю.“ – с. Рупча, общ. Руен, обл. Бургас имуществени санкции в размер на 2000 /две хиляди/ лв. и 4000 /четири хиляди/ лв.          

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220/28.12.2015 година, постановено по административно-наказателно дело № 481/2015 г. по описа на Районен съд Айтос в останалата част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………...

                                                                           

 ЧЛЕНОВЕ: 1……………………....

                                                                                                      

2……………………...